Alhoewel meeste inligting op die EINDTYD ONDERWERPE duidelik is, gaan dit somtyds oor INTERPRETASIE.

Daarom word verskillende interpretasies met die tyd bygevoeg waar geleerdes daaroor verskil, of somtyds 'n verwysing na 'n ander interpretasie op 'n ander blog pos... en per geleentheid word 'n interpretasie verder bespreek.Klik hier om na die Ware Christene blog te gaan

Klik hier om na die Sondagskool blog te gaan

Dinsdag 09 Mei 2017

Wie oorwin, sal beklee word met wit klere

Openbaring 3:5 -"Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele".
In sekere kulture wys "wit klere" op iets figuurliks bv. "reinheid" en/of "goeie gedrag".  Dat die wat oorwin beklee sal word met wit klere, is wel letterlik, maar het beslis ook 'n figuurlike betekenis.  In Openb. 3:4 verwys die met wit klere juis na die wat nie hulle "klere besoedel het nie"! (m.a.w. "rein"-REIN LIGGAAM / REIN GEWETE)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/10/rein-onrein-verontreinigingreinig.html).  Die BELOFTES is bedoel vir die wat REIN is en daarom GEHEILIG (afgesonder) is.  Dit is slegs die wat die wil van die Vader doen wat gesien word as Jesus Christus se familie (Matt. 12:50).  Dit is ook slegs die wat Hom gehoorsaam wat Sy vriende genoem kan word (Joh. 15:14). Die manier hoe die kind van die Here bewys dat hy heilig is, is deur homself te onderwerp aan die wil van die Gees en so dus NIE homself te verontreinig nie... Om "vry te wees in die Gees" beteken bv. nie dat jy vry is om te doen wat jy wil nie!, maar eerder dat jy vry is van dooie werke en vry van sonde OMDAT jy doen wat die Gees wil! (Rom. 8:2; 2 Tim. 1:7).
-----------------------------------------------------------------------------
Openb. 3:4 gee vir ons die rede waarom sekere gelowiges "wit klere" sal kry:
-"OMDAT HULLE DIT WAARDIG IS" (http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/05/wat-het-jesus-bedoel-met-aan-hom-wat.html).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ons lees verder van WIT KLERE in Openb. 6:9-11 in die tyd vd 5de seel: "En toe Hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met ‘n groot stem uitgeroep en gesê: Hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? En aan elkeen van hulle is wit klere gegee; en aan hulle is gesê dat hulle nog ‘n klein tydjie moes rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees". Die 5de seel tydperk word vgl. met die tyd vd Groot Verdrukking.  In hierdie geval was die met wit klere, die mense wat doodgemaak is ter wille van hulle geloof.  (Kyk bv. die woorde in Openb. 6:9, "...die siele vd wat gedood is ter wille vd woord van God en die getuienis...").  Ons vind dieselfde soort verwysing in Openb. 7, waar die met wit klere verduidelik word as "die wat uit die groot verdrukking kom", en word verder verklaar dat hulle "HUL KLERE GEWAS HET EN WIT GEMAAK HET IN DIE BLOED VD LAM".
Openb. 7:9-17:
"Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met WIT KLERE en met palmtakke in hulle hande;en hulle het met ‘n groot stem geroep en gesê: Heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam! En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê: Amen! Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onse God tot in alle ewigheid! Amen. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: Hulle wat bekleed is met die WIT KLERE, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.  Daarom is hulle voor die troon van God en dien Hom dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie; want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee".   Die Groot Verdrukking op die gelowiges, waarna Christus ook verwys het in Matt. 24:21, moet nie verwar word met God se oordele (God's wrath) later in die boek van Openbaring nie! (http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/07/die-geklank-van-die-basuin.html).  Alhoewel Christus in Matt. 24 spesifiek verwys het na die in Judéa, leer Openb. 7 ook vir ons dat die Groot Verdrukking nie beperk is tot een nasie nie, maar mense "uit alle stamme, nasies, volke en tale... 

"Wit klere"  wys dus ook hier op reinheid (m.a.w., "nie besoedel nie" - omdat hulle gewas is in die bloed van die Lam).  Nie almal sal waardig wees om wit klere te ontvang nie! - (Openb. 3:4 - "Maar jy het enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met My in WIT KLERE wandel, omdat hulle dit waardig is") - Kyk ook Openb. 3:18 - "Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en WIT KLERE, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien".  REEDS VAN GENESIS AF HET DIE TEMA VAN "NAAKTHEID" 'N BESONDERSE BETEKENIS IN DIE SKRIF.  Die geestelike betekenis van naaktheid gaan oor SKAAMWEES en VERNEDERING (Openb. 16:15; 2 Kor. 5:3; Hand. 19:16; 1 Kor. 4:11; Hos. 2:3; Jes. 20...), weens ontbloting (en net soos iemand skaam is wanneer hy ontbloot word en dus naak is, so veroorsaak sonde dat ons skaam word wanneer die sonde ontbloot word en ons voel "naak"). As iemand kaal uitgetrek is, dan staan hy heeltemal bloot vir almal om te sien. As iemand nie sy klere bewaar nie, dan sal hy hom eendag in hierdie skaam naakte posisie bevind... (Openb. 16:15). Almal sal geoordeel word, en die wat nie hulle klere bewaar nie (M.A.W. die wat "BESOEDEL" is) sal hulleself kaal bevind en hulle geheime sal ontbloot word: - (Openb. 16:15 - "Kyk, Ek kom soos ‘n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie").  Baie stap rond soos mense sonder klere - hierdie beeldspraak word gebruik in Openb. 3 waar die gemeente van die Laodicense aangekla word dat hulle "lou" is.  Hulle dink dat hulle ryk is en aan niks gebrek het nie, maar is voor die Here soos mense wat nie klere het nie en is NAAK (vgl. met Jak. 5:1-7) (en reeds van Genesis af het ons geleer dat SONDE die oorsaak is hiervan!).

"Wit klere" verwys na die wie se klere nie besoedel is nie (Openb. 3:4; Openb. 7:13,14) en die wat oorwin het (Openb. 3:5).(Lees gerus meer oor die tema van "naaktheid" op die volgende pos: http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/01/gemeenskap-vleeslike-gemeenskap.html).

In konteks gesien Openb. 3:4, handel dit oor mense in die gemeente wie se werke nie volkome voor God gevind is nie, maar daar was ander wat wel waardig was.  Die brief begin waar Jesus se, "Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood" - DUS is nie almal in die gemeente waardig om die wit klere te dra nie, maar net sommiges!  Kyk ook Openb. 3:18 - "Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie....".  Die wat in hierdie skrifgedeeltes gesien word as "besoedeldes", is die wat hulle hoop plaas in rykdom en besittings, asook die wat voorgee dat hulle die Here ken, maar Hom nie werklik KEN nie. Hulle het nodig om hulle te bekeer sodat hulle rein kan word, en sal dan ook in die ry kan staan vir "wit klere"...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OM OP TE SOM:

Vir die mens om WAARDIG TE WEES, en beklee te word met WIT KLERE, moet hy:

-  Jesus Christus bely en bereid wees om verdruk te word, of te ly ter wille van Sy Naam (Openb. 6:9; 7:14);
-  bekeer en ag gee op die pad van godsaligheid (http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/10/die-godsaligheid.html), sodat hy gewas kan word deur die bloed van die Lam (http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/09/wat-beteken-dit-om-tot-bekering-te-kom.html)(Openb. 3:3,18); 
-  glo, en sy hoop plaas in die Here - m.a.w. sy klere bewaar (Openb. 16:15) en alle vorme van afgodsdiens afle, o.a. gierigheid (Openb. 3:17; Jak. 5:2; 1 Pet. 3:3); 
-  moet nie net die naam he dat hy lewe nie (Openb. 3:1), maar regtig die Here KEN en GEHOORSAAM (Joh. 15:14; Openb. 16:15).
______________________________________________________Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking