Alhoewel meeste inligting op die EINDTYD ONDERWERPE duidelik is, gaan dit somtyds oor INTERPRETASIE.

Daarom word verskillende interpretasies met die tyd bygevoeg waar geleerdes daaroor verskil, of somtyds 'n verwysing na 'n ander interpretasie op 'n ander blog pos... en per geleentheid word 'n interpretasie verder bespreek.Klik hier om na die Ware Christene blog te gaan

Klik hier om na die Sondagskool blog te gaan

Saterdag 12 Augustus 2017

Die Groot Verdrukking

Die begrip "GROOT VERDRUKKING", verwys na 'n spesifieke gebeurtenis in die laaste dae - "'n verdrukking soos daar van die begin van die wêreld af nooit gewees het nie".  Om beter te verstaan wat met die woord "verdrukking" bedoel word, kan ons na verskeie skrifte of skrifgedeeltes gaan kyk in die skrif (wat ook in hierdie pos behandel word). 

Ons sal die volgende vrae probeer beantwoord rondom die gebeurtenis vd
"Groot Verdrukking": 
- Wanneer sal dit plaasvind ?  
- Hoe lank dit sal duur?  
- Wie sal deur die Groot Verdrukking gaan?

_________________________________________________________________________________
KORT OPSOMMING:
KENMERKEND VAN DIE GROOT VERDRUKKING:
-  dit sal 'n VERDRUKKING wees soos daar van die begin van die wêreld af nooit gewees het nie;
-  die dae sal VERKORT WORD (ter wille vd uitverkorenes);
-  dit sal 'n tyd wees van VALSE Christusse en VALSE profete;
-  dit sal in die tyd wees wanneer die gruwel van verwoesting staan waar dit nie behoort nie;
-  en sal daarom ook in die tyd wees wanneer die wat in Judea is, na die berge moet vlug.

WANEER sal die Groot Vedrukking plaasvind?  Volgens Openb. 6:9-11 en 7:13 en 14 wil dit lyk of dit sal plaasvind onder die 5de seël tydperk. Christus het beskryf dat die Groot Vedrukking begin wanneer die gruwel opgerig is... (Matt. 24:15-21; Mark. 13:14-19). Niemand weet presies HOE LANK die Groot Verdrukking sal duur nie; alhoewel dit wil voorkom of dit (deels) vgl. word met die tydperk "tyd, tye en 'n halwe tyd" (Openb. 12:14; Dan. 12:7-12; Matt. 24:15); tog kan dit nie presies dieselfde of lengte van "tyd, tye en halwe tyd" wees nie, omdat die Groot Verdrukking eindig op einde vd 5de seël, terwyl die tyd, tye en halwe tyd eindig onder die 7de seël (met die opstanding...Dan. 12; Joh. 6:39; 11:24; 1 Kor. 15:52).  WIE presies deur die Groot Verdrukking sal gaan, is natuurlik 'n redenasie onder geleerdes.  Die skrif maak veral bemoeienis met die wat in Judea is in daardie tyd (Matt. 24:16; Mark. 13:14), maar ander skrifte leer ook vir ons dat die wat uit die Groot Verdrukking kom, mense is uit alle nasies, stamme, volke, en tale (Openb. 7:9-14), en leer ook dat "die draak" (die duiwel) nie net vertoornd is op die Joodse volk nie, maar ook sal oorlog voer teen "haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar" en, LET WEL, "die getuienis van Jesus Christus hou" (m.a.w. "Christene")(Openb. 12:17). Ons moet egter nie die fout maak om te dink dat die "uur van beproewing" wat oor die wereld gaan kom,  net ander woorde is wat gebruik word vir "groot verdrukking" nie, want die uur van beproewing gaan oor "om getoets te word" (- 'n tyd waarin baie afvallig sal word vd geloof), terwyl verdrukking gaan oor "om vervolg te word"! (https://warechristene.blogspot.co.nz/2017/08/die-uur-van-beproewing-wat-oor-die-hele.html). In 'n opsomming hieronder kyk ons na wat presies die woord verdrukking beteken, en wat presies gesien word as verdrukking.  As ons dit verstaan, dan sal ons nie die fout maak om dit te verwar met die uur van beproewing of versoeking nie... (alhoewel dit nou nie beteken dat die 2 gebeurtenisse nie op min of meer dieselfde tyd kan plaasvind nie! - Matt. 24:23-26). Die doel van verdrukking is nie om mense te versoek of te beproef om te kyk of hulle afval nie;  inteendeel, die wat AFVAL, sal nie verdruk word nie! (want dit is die wat beproewing deurstaan, wat gewoonlik verdruk word).

Dit is wel so dat sommige gelowiges deur verdrukking gaan met die doel om hulle tot bekering te roep, maar alle kinders van die Here (geseendes) lei verdrukking of vervolging van een of ander aard ter wille van die woord.  Dus is die doel van verdrukking nie noodwendig om ongehoorsames terug te roep nie, maar ook iets wat die diensknegte van die Here ervaar OMDAT hulle gehoorsaam is en glo. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UITEENSETTING VAN BG. OPSOMMING:

In die laaste dae sal daar 'n GROOT VERDRUKKING wees soos daar van die begin van die wêreld af nooit gewees het nie (Matt. 24:21).  Wat Christus nog vir ons geleer het oor hierdie tydperk van die GROOT VERDRUKKING, is dat die DAE dan VERKORT sal word (ter wille vd uitverkorenes - m.a.w., die uitverkorenes sal dan nog op die aarde wees)(Mat 24:22).

Christus het ook hierdie tyd voorgestel as 'n tyd van VALSE CHRISTUSSE en VALSE PROFETE (Matt. 24:23-26). 

Volgens Matt. 24:29, en Openb. 6 en 7, wil dit voorkom of die GROOT VERDRUKKING in die tyd van die 5de seël val, en sien ons aan die einde vd gebeure onder die 6de seël en nadat die 144000 verseël is, 'n menigte voor die troon van die Lam (bekleed met wit klere)(uit alle nasies, stamme, volke, tale) - dit is hulle wat uit die GROOT VERDRUKKING kom...:- (Openb. 7:9)  Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande;.......................................................(Openb. 7:14)  En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.  Volgens v. 14 is dit duidelik dat die "Groot Verdrukking" waardeur die wat daar genoem is gekom het, spesifiek was op die wat GLO IN DIE LAM! (m.a.w. "Christene" - die wat geloof in Christus bely). Volgens Mark. 13 is hierdie tyd van verdrukking ook dieselfde tyd wanneer die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sal staan (in die tempel-Dan. 12:11; 2 Tim. 2:4) waar dit nie behoort nie—dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug (Mark. 13:14) - daarom glo baie geleerdes dat die Groot Verdrukking tydperk slegs op die Joodse volk sal wees, ook omdat volgens Luk 21:20,21 dit dieselfde tyd is wanneer Jerusalem deur leërs omsingel sal word... En vgl. dit daarom ook met die tydperk van "tyd, tye en halwe tyd" wat in Dan. 12:7 en Openb. 12:14 beskryf word. Dit is wel so dat hierdie tydperk van "tyd, tye en halwe tyd" meer verwysend is na die Hebreeuse volk, maar ons moet ook kennis neem van v. 17 in Openb. 12: (Openb. 12:17 - "En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou). Dit spreek ook hier van hoe hy sal weggaan om oorlog te voer op "Christene".  En moet ons ook nie Openb. 7:9 en 14 vergeet wat duidelik verklaar dat die wat deur die GROOT VERDRUKKING kom, mense is wat kom "uit alle nasies, stamme, volke en tale" en hulle klere gewas het in die bloed vd LAM (m.a.w., weer-eens, Christene!). WAT ONS dus uit hierdie bg. skrifte leer, is dat DIE GROOT VERDRUKKING ook GEMIK IS OP CHRISTENE (nie net die Joodse volk nie - inteendeel, volgens Dan. 12:16 sal baie van die Joodse volk vlug na die woestyn en BEWAAR word, maar in bg. gevalle waar Christene genoem is, is dit duidelik dat hulle doodgemaak is! - Openb. 7:9-14). Christene sal moet bereid wees om hulle lewens op te gee tot getuienis vir Christus (Mark. 10:21-42).  Maar natuurlik moet ons verstaan wat met die woord "verdrukking" bedoel word, want die wat verdruk word word nie noodwendig doodgemaak nie. "Verdrukking" verwys ook na die wat verjaag word, hulle besittings verloor, die wat honger het en sleg behandel word, die wat versprei word na ander dele op die aarde, ens. (rol af vir 'n opsomming hieroor).

Hoe lank sal die groot verdrukking duur?
Oor "hoe lank" die Groot Verdrukking sal duur, is nie 'n antwoord wat definitief gegee kan word nie.  Die Skrif verklaar nêrens presies hoe lank die groot verdrukking sal wees nie, maar ons weet dat dit veral in die 5de seel tydperk plaasvind, en neem kennis dat die tempel dan alreeds opgerig moet wees (in Jerusalem)...  Soos bo gesien, begin die tydperk van "tyd, tye en halwe tyd" ook alreeds onder die tydperk vd Groot Verdrukking (altans, dit wil lyk of dit begin aan die begin van die Groot verdrukking wanneer die gruwel opgerig is, en daar sal alreeds verdrukking wees nog voor die Groot Verdrukking begin - kyk "4de seel" tydperk), en eindig natuurlik wanneer Christus terugkom en die heiligdom in sy regte staat herstel word (Dan. 8:14). Dit wil beslis lyk of daar 'n vergelyking is tussen die tydperk vd groot verdrukking en die tydperk van "tyd, tye en halwe tyd" (Matt. 24; Mark. 13; Luk. 21; Openb. 12:14; Dan. 12:7-12) en daarom glo baie dat dit min of meer drie en half jaar sal wees, maar dit wil eerder lyk of die groot verdrukking "DEEL IS VAN hierdie tydperk van "tyd, tye en halwe tyd". Sommige is van mening dat die groot verdrukking presies dieselfde tydperk beskryf;  tog, die tydperk van "tyd, tye en halwe tyd" (plus nog dae) eindig eers onder die 7de seel! (met die tyd van "die opstanding" - met die laaste basuin onder 7 de seel)(Dan. 12; Joh. 6:39; 11:24; 1 Kor. 15:52)terwyl die tydperk vd groot verdrukking eindig aan die einde vd 5 de seel (...en daarna die 6de seel, en dan die verseeling vd 144000, en dan die 7de seel...)(Openb. 6,7; 7:14; Matt. 24:29; Mark. 13:24,25). En alhoewel die tydperk van "tyd, tye en halwe tyd" ook verwys na 3 en half jaar, verklaar Dan. 12:11 tog dat na die gruwel van verwoesting opgerig is daar 1290 dae sal verloop (nie 1260 dae nie) - en (v.12) welgeluksalig die wat bly verwag 1335 dae! (dus verskil van 75 dae).

Dus wil dit voorkom of  "tyd, tye en halwe tyd" nie PRESIES dieselfde tyd as die groot verdrukking beskryf nie, MAAR of die tydperke mekaar OORVLEUEL. So, soos ons kan sien, is dit basies onmoontlik om presies te weet hoe lank die Groot Verdrukking regtig gaan duur, en gesien dat die groot verdrukking tydperk eindig aan die einde vd 5 de seel (nie aan die einde vd 7 de seel nie). Ons is ook nie presies seker wanneer die "groot verdrukking" begin nie, maar weet dat dit die 4de seel opvolg, en ook dieselfde tyd is wanneer die gruwel opgerig is...

Alhoewel meeste geleerdes van mening is dat die 2 getuies ook in die tyd vd Groot Verdrukking gaan optree, moet ons verstaan dat hulle getuienis eers tot 'n einde kom onder die 2de wee aan die einde vd 6de basuin onder die 7de seel, terwyl die Groot Verdrukking tydperk eindig aan die einde van die 5de seel.  Dit beteken natuurlik dat hulle getuienis alreeds kon begin onder die Groot Verdrukking tydperk siende dit 1260 sal duur...(Openb. 11:2,3), en ons weet, sal ook begin iewers NADAT die tempel opgerig is (Openb. 11:1-3)....  As die 2 getuies optree in presies dieselfde tyd as die  Groot Verdrukking, dan moet die groot verdrukking ook wees iets soos 1260 dae, maar soos bo beskryf, eindig die groot verdrukking aan die einde vd 5de seel (met begin van 6de seel) - dus wil dit ook nie lyk of hierdie afleiding gebruik kan word om presies te bepaal hoe lank die groot verdrukking sal wees nie. Dit is wel so dat die groot verdrukking 'n tyd sal wees waarin die evangelie (vd koninkryk) grootliks verkondig word en mens wil graag dus die 2 getuies in die tydperk vd groot verdrukking plaas, maar alhoewel die gebeurtenisse mekaar gedeeltelik kan oorvleuel, is dit duidelik dat dit nie in presies dieselfde tydperk val nie.  Die getuies kan moontlik begin met hulle getuienis iewers tydens die groot verdrukking tydperk, maar as dit die geval is, sal hulle ten minste vir nog 'n paar maande of meer aangaan nadat die groot verdrukking verby is, in ag geneem dat hulle steeds sal getuig gedurende die eerste en tweede wee (Openb. 11:1-14)(en in ag geneem dat die 5de basuin onder die 7de seel en 1ste wee, iets soos 5 maande lank gaan duur!). Ook moet ons in ag neem dat die getuies nie net sal getuig en profeteer nie, maar ook "oordele" sal uitoefen. En ons weet dat, anders as die vorige seels, die 7de seel 'n tydperk is van WRAAK en OORDEEL. Alhoewel die twee getuies PROFETE is en GETUIG (Openb. 11:3), kry hulle ook mag om die wat hulle probeer beskadig, te OORDEEL (Openb. 11:5,6), en daar sal vuur uit hulle monde gaan om hulle vyande te verslind.  Hulle sal ook mag he om die hemel te sluit sodat in die dae van hulle profesie daar geen reen val nie.  Andersins sal hulle mag he oor die waters, om dit in bloed te verander, en om die aarde te tref met allerhande plae...  Dit wil voorkom of hierdie twee getuies gestuur word om die mensdom te waarsku teen die oordeel wat aan die kom is wanneer Christus Jesus terugkom (want wanneer Hy terugkom, sal dit anders wees as toe Hy die eerste keer gekom het -  want nou gaan Hy o.a. kom "om te oordeel"!). Die "groot verdrukking" is egter nie die tyd van God se wraak nie, maar dit is so dat die 2 getuies se getuienis alreeds kan begin onder die groot verdrukking.
_________________________________________________________________________________

Waarom praat sommige geleerdes van 'n 7 jaar verdrukking?

SOMTYDS WORD VERSKILLENDE soortgelyke BEGRIPPE AGTER MEKAAR GEBRUIK IN DIE SKRIF WAT LYK OF DIT VERSKILLENDE TYDPERKE IDENTIFISEER, bv. in Openb. 11:2 en 3  - daar sien ons 42 maande in v. 2 en dan 1260 dae in v. 3.  In Dan. 12 word ook 2 begrippe gebruik, nl. "tyd, tye en halwe tyd" in v. 7, en 1290 dae in v.11, maar ons moet kennis neem dat Dan. 12 (b) 'n verduideliking is van Dan. 12 (a) en dus na dieselfde gebeutenis verwys, terwyl in die geval van Openb. 11 dit duidelik kan wys op gebeutenisse in verskillende tye soos in v.2 en 3, bv. na twee tydperke van 3 en 'n half jaar elk (alhoewel hulle kan oorvleuel). Geleerdes verskil egter oor hierdie interpretasies, maar meeste sien dit so dat daar 'n 7 jaar tydperk in die laaste dae sal wees wat opgedeel word in twee dele van 3 en 'n half jaar elk. Sommige gebruik die skrifgedeelte in Dan. 9, maar oor hierdie 70 "weke" is daar ook verskillende interpretasies (alhoewel "1 week" beslis verwys na 7 jaar) - volgens Dan. 9 sal die "vors" ("wat kom") vir "een week" (7 jaar, vgl. Gen. 29:27) lank 'n sterk verbond sluit, maar in die middel v/d week (m.a.w. na drie en 'n half jaar) spysoffer en dankoffer laat ophou...

Die rede waarom baie dus die tema van 7 jaar gebruik wanneer hulle oor die laaste dae praat, is omdat dit deels wil voorkom asof daar twee tydperke van 3 en 'n half jaar uitgelig word, en die ander rede is die afleiding dat die laaste "week" in Dan. 9:24-27 verwys na 'n 7 jaar tydperk in die laaste dae (meer bekend as Daniel se 70ste week). Dit kan bv. beteken dat die bou van die tempel aan die begin van hierdie 7 jaar is, en dat die "vors" die verbond sluit vir "een week" (7 jaar), wat verder gebreek word in die middel v/d week (m.a.w. na 3 en half jaar en moontlik hier die opgrigting vd gruwel, en dan begin die Groot Verdrukking...)(?).  Sommige geleerdes is egter van mening dat Dan. 9:27 slegs verwys na die tyd v/d verwoesting v/d tweede tempel en dat dit dus alreeds gebeur het en geensins verwys na die laaste dae nie...? - daar het wel iets soortgelyks afgespeel rondom 70 n.C., en ja,  Dan. 9:24-27 kan wel wiskundig uitgewerk word, maar dit beteken nie dat geskiedenis nie weer herhaal kan word nie.  Meeste geleerdes is dus van mening dat die groot verdrukking self min of meer 3 en half jaar is, maar omdat verdrukking alreeds begin onder die 4 de seel, en bg. in ag geneem, praat baie van 'n 7 jaar verdrukking. Ons moet tog ag neem dat hierdie alles op interpretasie gebou is, en dat daar selfs nog ander teoriee is hieroor wat nie eens hier bespreek is nie...

Sou ons 'n opsomming maak van hierdie en dit in aanmerking neem asof die 7 jaar begrip korrek is (alhoewel sekere feite op interpretasie gebou is), dan sou dit beteken dat daar 'n 7 jaar tydperk ("1 week") gaan wees in die laaste dae wat oor die volk van God bepaal is voordat hulle gered word en die opstanding plaasvind: 
Hierdie 7 jaar tydperk word dan in twee verdeel:   
- (1) die 42 maande tydperk of die EERSTE HELFTE V/D 7 JAAR (dan sal die "vors" 'n sterk verbond met baie sluit en dit gaan gepaard met die "dier" wat laster teen God - Openb. 13:6; 11:2)(dit is ook die tyd "waarin die heidene die heilige stad sal vertrap en die voorhof buitekant die tempel aan die heidene gegee word" - die tempel word m.a.w. hier aan die begin v/d 7 jaar gebou of is dan al klaar gebou).
- (2) dan, in die TWEEDE HELFTE V/D 7 JAAR, word 'n tyd, tye en 'n halwe tyd beskryf wat afgeskop word met die "gruwel van verwoesting";  dan sal die "dier" oorlog voer teen die heiliges en hulle oorwin - m.a.w. ons praat hier van die Groot Verdrukking ( Openb. 13:7). Ook in hierdie tyd sal die 2 getuies optree vir 1260 dae, maar volgens Dan. 12 sal dit 1290 dae neem voor die heilige volk geheel verstrooi is, en 1335 dae voor hulle gered word en die opstanding plaasvind.   

Geleerdes verskil ook oor waarna presies hierdie "gruwel van verwoesting" verwys, maar meeste is van mening dat dit verwys na "die beeld" wat vir die Antichris gemaak sal word op bevel van die Valse Profeet waardeur almal gedwing sal word om die beeld te aanbid. Daniel het ook geprofeteer van hierdie "gruwel van verwoesting" (Dan. 9:27), en Christus het daarna verwys in Matt. 24:15,16: "Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat hy
wat lees, oplet— dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OM BETER TE VERSTAAN WAT PRESIES MET DIE WOORD "VERDRUKKING" BEDOEL WORD of WIE DEUR VERDRUKKING GAAN, of  DEUR WIE VERDRUKKING KOM, KAN ONS NA 'N PAAR VB.E KYK IN DIE SKRIF.

OPSOMMING:
Wat word as "verdrukking" gesien? Om te verstaan waaroor verdrukking gaan, moet ons verstaan waarom verdrukking plaasvind, en dit het beslis te doen met verdrukking op geregtiges deur die wat die eerste 2 gebooie breek. Dit is bv. a.g.v. selfsug dat rykes armes verdruk.  Dit is a.g.v. ongehoorsaamheid aan die waarheid waarom valse broeders ware broeders verdruk.    

Deur wie kom verdrukking?
-  deur die wat ONbarmhartig is, of deur die ONgehoorsames!, bv. die haters, vyande, ongehoorsames.... Die een wat nie barmhartig is nie, kyk neer op die ander persoon - hy verafsku hom en kyk bv. neer op die waarheid wat hy verkondig, of kyk neer op sy nederige en arm toestand.  Bv., in plaas van om goed te doen en besittings en geld te deel met die wat nie het nie, probeer die ryke nog meer ryk word. Dit gaan baiemaal oor "mag", en bv. juis die rede waarom die Egiptenaars die volk verdruk het en onder dwangarbeid geplaas het (Eks. 1:7-12).  Die manier hoe hulle hul verdruk het, was deur hulle sleg te behandel en het hulle lewens verbitter deur swaar werk (en hulle soos slawe behandel).  Dit was oor die eeue ook baiemaal die rede waarom sekere nasies deur ander nasies verdruk is, en gaan oor "mag" en wie aan bewind wil wees, en gaan dus oor "EERSTE WEES" - hulle wil nie dien nie, maar wil gedien word. Waar mense belangriker wil wees as ander en meer wil he as ander, veroorsaak dit baiemaal dat hulle ander mense verdruk om daardie posisie te bereik. Verdrukking word natuurlik in hierdie opsig gesien as negatief omdat die persoon "wat die verdrukking toepas" onbarmharig is;  tog word die verdrukte gesien as geseënd! (http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/05/is-jy-n-geseende.html).  DIE PRENTJIE VAN "GESEENDE" IN DIE N.T., IS 'N PRENTJIE VAN "VERDRUKTES, HONGERES, GELOWIGES, GEHOORSAMES, ARMES, BELEDIGDES, SAGMOEDIGES, TREURIGES, GETOETSTES...  Tensy verdruk as gevolg van ongehoorsaamheid, behoort niemand skaam te wees vir vedrukking nie!  Deesdae sien baie Christene verdrukking as 'n skande! Hoekom?  Ja, dit is 'n skande as jy verdruk word omdat jy ongehoorsaam is (Openb. 2:2), maar andersins is jy beslis 'n geseende as jy verdruk word ter wille van die waarheid of jou geloof of gehoorsaamheid...  Onbarmhartiges het 'n ander beskrywing van wat GESEEND beteken, en hulle dink dit gaan oor geluk, rykdom, eer, status, besittings, genietinge, voorspoed in die wereld, geliefd, valse vrede, wereldse wysheid...ens., maar dit is juis die dinge wat veroorsaak waarom mense ander mense verdruk! A.g.v. wereldse wysheid oordeel mense verkeerd.  A.g.v. valse vrede word die wat die waarheid en die evangelie verkondig, onderdruk.  A.g.v. om geliefd te wees, word daar getrap op sekere mense om ander tevrede te stel. A.g.v. wereldse voorspoed, bv. om eerste of beste te wees, of meeste te he, word mense beroof, verkleineer, verarm, ingeloop, onregverdig behandel ens........(Luk 16:15 - "En Hy het vir hulle gesê: Dit is julle wat julself regverdig voor die mense, maar God ken julle harte; want wat by die mens hoog geag word, is ‘n gruwel voor God"). Interessant hoe die Groot Verdrukking sal begin wanneer die gruwel opgerig is... - op dieselfde wyse is dit die dinge wat by mense hoog geag word wat gewoonlik verdrukking veroorsaak!

Christene word eerder geroep om goeie vrug te dra; om liewer te dien as om gedien te word; om besittings en werke en krag en geld te deel en nie alles vir die self te hou nie; om hulle lewens te verloor in plaas van probeer wen; om liewer laaste te wees as eerste; om versigtig te wees vir die genietinge en rykdom waardeur vrug verstik kan word; ........, om vervolging en verdrukkinge te verdra! 
Hoe beskryf jy die woord "geseende"?  Is dit soos die onbarmhartiges?, of soos die barmhartges?  
Die Onbarmhartiges "verdruk", maar
die Barmhartiges verdra verdrukking.

Hoe kan "verdrukking" beskryf word?
-  om in gebrek te wees (2 Kor. 8:13; Jak. 1:27);
-  om bo jou kragte swaar te he (2 Kor. 1:8; Jak. 1:27);
-  om met die dood gedreig te word (2 Kor. 1:8,9)(wat baiemaal eindig in om doodgemaak te word);
-  om van jou besittings beroof te word, of waar jou goed verwoes word, en bedrog teen jou gepleeg word (Eseg. 22:12; 45:9; Hand. 11:19);
-  valse broeders wat teen ware broeders preek, en die waarheid wat deur die ware broeders verkondig word, verdraai (Fil. 1:16)(bv. in die geval van verdrukking ter wille van die waarheid - Matt. 13:21);
-  om opgesluit te word ter wille van die waarheid of evangelie, bv. Miga, Johannes die doper ens.(1 Kon. 22:27; 2 Kron. 18:26);
-  enige iemand wat "dien" ervaar 'n tipe van "verdrukking in die vlees", omdat jy soos 'n slaaf is vir die een vir wie jy dien, en dus besorg om daardie persoon te dien (1 Kor. 7:28). In dieselfde opsig verduur Christene verdrukking omdat hulle slawe is vir Christus, en Hom DIEN! (1 Kor. 7:20-23).  

In sommige gevalle is verdrukking egter iets wat die Here toelaat op iemand se pad met die doel om sy ore te open. Job het 'n interessante stelling gemaak waarin hy verklaar dat die Here tye van VERDRUKKING gebruik om mense se ore te open (Job 36:15).  Ons sien 'n vb. hiervan in 2 Kon. 13:4 hoe "verdrukking" Jóahas, ongehoorsame koning van Israel, beweeg het om die aangesig van die Here te soek. Openb. 2:22 is nog 'n vb. van hoe die Here ongehoorsame gelowiges onder verdrukking plaas met die doel om hulle tot bekering roep...(l.w., in hierdie geval, onder "groot verdrukking"), maar dit beteken nie dat die gehoorsames en gelowiges nooit deur verdrukking gaan nie, alhoewel hulle verdrukking is ter wille van die geloof en getuienis.  Alhoewel "verdrukking" somtyds as 'n metode van teregwysing gebruik word (en ons almal dit sekerlik verdien), moet elke Christen bereid wees om ter wille van die woord en getuienis verdruk te word (Matt. 13:21; 2 Tim. 2:9).  (Joh 16:33)  Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin. Inteendeel, die Christen moet roem in die verdrukking, want verdrukking werk lydsaamheid...! (Rom. 5:3)-(2Ti 2:3 - "Ly dan verdrukking soos ‘n goeie krygsman van Jesus Christus")(2 Tim. 4:5).  Die dissipels en die eerste Christene het self baie verdrukkinge gely (2 Kor. 4:7; 7:4; 8:2; Fil. 4:14; Kol. 1:24; 1 Thess. 1:6; Openb. 1:9; 2:9,10...), maar niks waardeur die opregte gelowige gaan kan hom skei van die liefde van Christus nie (Rom 8:35) - geen VERDRUKKING of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard nie...  (Rom 8:36 - "Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape"). Ons word beveel om GEDULDIG te wees in die verdrukking (Rom. 12:12), en om mekaar te troos tydens verdrukking (2 Kor. 1:4; 1 Thess. 3:7).  Oor en oor word dit in die skrif bevestig dat dit die behoeftiges en armes is vd volk oor wie die Here Hom ontferm (Ps. 72:13) - die behoeftiges wat roep om hulp en die ellendiges wat geen helper het nie... (v.12); dit is hulle wat verlos word van verdrukking en geweld (omdat hulle deur verdrukkinge gaan!)(v.14)(Ps. 107:41) - hetsy huidige of uiteindelike verlossing, want dieselfde soort benoudheid wat verdrukking teweeg bring (en gelowiges en gehoorsames nou moet verduur), sal die ongeregtiges en ongehoorsames eendag ervaar wanneer Christus terugkom (Rom. 2:5-9; 2 Thess. 1:6,7).

UITEENSETTING VAN SKRIFTE EN BETEKENIS:
(Die woord "verdrukking" is die Hebreeuse woord " lakh'-ats" ("distress: - affliction, oppression"-Eks. 3:9;Deut. 26:7;1 Kon. 22:27;2 Kron. 18:26;2 Kon. 13:4;Ps. 42:9);  en die Griekse woord "thlip'-sis"(afflicted, (-tion), anguish, burdened, persecution, tribulation, trouble-Matt. 13:21; 24:9,21,29; Joh. 16:33).

- Eks. 3:9, Deut. 26:7 (verdrukking vd volk deur die Egiptenaars) - volgens Eks. 1:12-14 het hulle die kinders van Israel met hardheid laat dien (hulle was "cruel", hulle sleg behandel (Num. 20:15), probeer verplig om hulle baba-seuns dood te maak (Eks. 1:15-17), en het hulle lewens verbitter deur swaar werk en hulle behandel soos slawe (Eks. 1:14; 2:23);
- 1 Kon. 22:27, 2 Kron. 18:26 (Miga verdruk in die gevangenis);
- 2 Kon. 13:4 (volk verdruk deur Hásael, die koning van Aram);
- Ps. 12:5; Ecc. 5:8 (verdrukking van die arme) - kyk ook die woord "o'-shek" wat gebruik word vir hoe die arme verdruk word deur bedrog ("fraud, unjust gain, extortion")(Jes. 30:12; 54:14; Jer. 6:6);
- Ps. 42:9; 43:2; 44:24 (verdrukking deur vyande);
Ons kan ook kyk na die woord, "toke"  "oppression" - ("deceit, fraud")(Ps. 55:11) - verdrukking deur haters.;  en die woord "shode"("desolation, destruction, oppression, robbery" etc. -Ps. 12:5) - hierdie is alles maniere van hoe mense VERDRUK word, m.a.w. bv. dat hulle beroof word, hulle goed verwoes word, daar bedrog teen hulle gepleeg word, bv. in die geval van onregverdige wins deur te veel geld te neem (Eseg. 22:12) of hulle uit hulle besittings te verdring (Eseg. 45:9)...  
- Matt. 13:21 (verdukking ter wille van die woord);
- Matt. 24:9,21,29 (verdrukking deur haters);
- Hand. 11:19 (deur verdrukking word mense verstrooi na ander dele van die aarde);
- 2 Kor. 1:8,9 (om bo jou kragte swaar te he en met die dood gedreig te word);
- 2 Kor. 8:13 (om in gebrek te wees);
- Fil. 1:16 (verdrukking deur valse broeders);
- Jak. 1:27 (verdrukking wat wese en weduwees ly);
-1 Kor. 7:28 (verdrukking van die vlees - in die sin van om besorg te wees oor mekaar - 1 Kor. 7:29-35).
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-wat-hulle-lewe-verloor-sal-dit-wen.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die verdrukking in die laaste dae (wat lyk of dit reeds begin onder die 4de seel) sal 'n tydperk wees waarin baie getuienis sal plaasvind:
(Mar 13:11)  En wanneer hulle jul weglei om julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie, en moenie daaroor dink nie; maar wat julle in dié uur gegee word, dit moet julle spreek; want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees. (Mar 13:12)  En die een broer sal die ander tot die dood oorlewer, en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. (Mar 13:13)  En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

En dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis...
(Luk 21:12) " Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle VERVOLG en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my Naam."
(Luk 21:13) " En dit sal vir julle uitloop op ‘n getuienis."


(Mat 24:9) " Dan sal hulle jul aan VERDRUKKING oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.
(Mat 24:10)  En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.
(Mat 24:11)  En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.
(Mat 24:12)  En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.
(Mat 24:13)  Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.
(Mat 24:14)  En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom."

(Mar 13:9)  "Maar wees julle vir julleself op die hoede, want hulle sal julle OORLEWER aan regbanke, en in sinagoges sal julle geslaan word en voor goewerneurs en konings gebring word om My ontwil, vir hulle tot ‘n getuienis.
(Mar 13:10)  En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word.
(Mar 13:11)  En wanneer hulle jul weglei om julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie, en moenie daaroor dink nie; maar wat julle in dié uur gegee word, dit moet julle spreek; want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees."

(Mat 10:21)  Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak.
(Mat 10:22)  En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.
(Mat 10:23)  En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe. Want voorwaar Ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry voordat die Seun van die mens kom nie.
(Mat 10:24)  ‘n Leerling is nie bo die meester nie en ‘n dienskneg ook nie bo sy heer nie.
(Mat 10:25)  Dit is vir die leerling genoeg dat hy soos sy meester word en die dienskneg soos sy heer. As hulle die heer van die huis Beëlsebul genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote!
(Mat 10:26)  Vrees hulle dan nie; want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie.
(Mat 10:27)  Wat Ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig; en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke.
(Mat 10:28)  En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.
(Mat 10:29)  Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie.
(Mat 10:30)  En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel.
(Mat 10:31)  Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies.
(Mat 10:32)  Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is.
(Mat 10:33)  Maar elkeen wat My verloën voor die mense, hom sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemele is.
(Mat 10:34)  Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.
(Mat 10:35)  Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen ‘n man en sy vader, en tussen ‘n dogter en haar moeder, en ‘n skoondogter en haar skoonmoeder.
(Mat 10:36)  En ‘n mens se huisgenote sal sy vyande wees.
(Mat 10:37)  Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie.
(Mat 10:38)  En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.
(Mat 10:39)  Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.
(Mat 10:40)  Wie julle ontvang, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het.
(Mat 10:41)  Wie ‘n profeet ontvang omdat hy ‘n profeet is, sal die loon van ‘n profeet ontvang; en wie ‘n regverdige ontvang omdat hy ‘n regverdige is, sal die loon van ‘n regverdige ontvang.
(Mat 10:42)  En elkeen wat een van hierdie kleintjies net ‘n beker kou water laat drink, omdat hy ‘n dissipel is, voorwaar Ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie.
 _________________________________________________________________________________
Mat 16:24)  Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.
(Mat 16:25)  Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Woensdag 09 Augustus 2017

Want eers moet die AFVAL kom

Paulus skryf aan die gemeente van Thessalonicense (2 Thess. 2:1-3) dat hulle hul nie moet laat mislei deur te dink dat die dag van Christus (Sy wederkoms) al daar is nie, want die wederkoms gaan nie plaasvind voor
die AFVAL 
en die mens van sonde openbaar is nie...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAAR IS 2 DEFINITIEWE FEITE WAT HIER UITGELIG WORD WAT SAL PLAASVIND VOOR JESUS CHRISTUS TERUGKOM:
- (1)  EERS MOET DIE AFVAL KOM
- (2)  EN DIE MENS VAN SONDE SAL OPENBAAR WORD.

Maar wat is hierdie "afval" waarna Paulus hier verwys?, 
en wat kan ons leer uit ander skrifgedeeltes wat oor hierdie onderwerp handel?
========================================================================
Ten eerste moet ons gaan kyk na die konteks van die skrif.  In konteks gaan dit oor hoe God vir hulle verligting sal gee (van hulle verdrukking), met Jesus se wederkoms,  MAAR hulle moet nie te gou verstand verloor of verskrik word asof die dag van Christus al daar is nie!  En ook nie toelaat dat iemand hulle mislei deur te glo dat die wederkoms, EN ONS VERENIGING MET HOM, sal plaasvind alvorens "die afval", en "die mens van sonde geopenbaar word" nie.
========================================================================

Die woord "afval" in 2 Thess. 2:3, is die griekse woord, "apostasia", wat beteken "falling away, forsake".

========================================================================
Die woord "afval" wat  gebruik word in 2 Thess. 2, is NIE dieselfde griekse woord wat gebruik word as bv. in die gelykenis van die saaier (Luk 8:13), Heb. 3:12, of 1 Tim. 4:1 nie.  Alhoewel dit ook in al die gevalle "fall away" beteken, is die geval van "afvalligheid" in die ander skrifte waar iemand "homself onttrek, of die geloof verlaat" (dit gaan dus oor die Christen met 'n bose of ongelowige hart). Maar daar kan wel 'n verband wees tussen die "afval" van 2 Thess. 2 en die afval waarna verwys word in hierdie ander skrifte, want selfs in 2 Thess. 2 sien ons dat die afvalliges die is wat die leuen glo en 'n behae het in ongeregtigheid (v. 11,12).  Wat ons dus kan leer uit 2 Thess 2 is dat hierdie AFVAL ook geskied by die wat ongelowige en bose harte het, alhoewel dit nie noodwendig net na Christene verwys nie, maar ook na nie-Christene.  Hierdie "afval" sal egter nie plaasvind voor "hy wat nou teehou, uit die weg geruim is" nie (2 Thess. 2:7). Die "hy" waarna verwys word in v. 7 is iets waaroor geleerdes al lank redeneer, en elkeen maak hulle eie afleiding op priesies waarna die "hy" verwys.  Meeste is van mening dat dit verwys na die kerk van Christus (meer presies die koring, nie die onkruid nie) - die wat die woord bewaar en vashou. As die "hy" inderdaad verwys na die koring, kan dit sekerlik verwys na vervolging en verdrukking waardeur die koring uit die weg geruim word... Of dit kan dalk eerder verwys na die offer wat weggeneem gaan word en die verwoesting van die heilige plek!? (wat dan tot gevolg sal he dat ‘n leër aan die horing oorgelewer word in goddeloosheid saam met die voortdurende offer; en die waarheid sal op die grond neerwerp word... (Dan. 8:12)).  As die "hy" inderdaad verwys na die offer wat weggeneem word en die heilige plek wat verwoes word, dan klop dit met die feit waarom baie geleerdes reken dat "afval" verwys na die gruwel van verwoesting (Mark. 13:14; Dan. 8:11-13).

Die woord "afval" in 2 Thess. 2 verwys dus nie noodwendig na 
- (1) Christene wat afvallig word a.g.v. bose of ongelowige harte nie, maar kan ook verwys na 
- (2) nie-Christene (in die sin van dat die sonde en ongeregtigheid vol word);  maar kan ook verwys na 
- (3) iets wat verlate ("forsake") gestel word (soos in die geval van die gruwel wat opgerig sal word).  

Dit is egter 'n feit dat "in die laaste dae" sommige gelowiges wel van die geloof afvallig sal word en hulle onttrek van die geloof en die waarheid (1 Tim. 4:1)!  En l.w. die dinge wat genoem word in 1 Tim. 4...
Wat word van die afvalliges gesê in 1 Tim. 4:1-8?
-  Hoe word hulle "afvalligheid" verduidelik?
-  hulle hang verleidende geeste aan;
-  hulle hang leringe van duiwels aan, wat "verbied om te trou", en "mense gebied om hulle te onthou van voedsel wat God geskape het";
-  en hulle gee meer aandag aan dinge soos liggaamlike oefening, as om hulleself te oefen in die godsaligheid.
========================================================================

Die maat van sondes wat vol word...

Die term  "sonde wat vol word" was nie 'n onbekende begrip vir die Hebreeuse volk nie (Gen. 15:16; Dan. 9:24).  Reeds van die vroegste tye was sulke woordgebruik gebruik as 'n maatstaf vir sonde of ongeregtigheid toestand (Gen. 15:16).  In Matt. 23:32 het Jesus Christus 'n soortgelyke term gebruik (teenoor die Skrifgeleerdes en Fariseers) waarin Hy die maat van hulle ongeregtighede aanspreek (Matt. 23:28):  - "Maak die maat van julle vaders dan vol!" (v.32).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ook Paulus gebruik soortgelyke woorde in 1Thess. 2:16- ..." deurdat hulle ons verhinder om tot die heidene te spreek dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak. Maar die toorn het oor hulle gekom tot die einde toe". Asof hulle sondes en ongeregtighede gemeet word tot dit vol word ...! Maar die vraag wat ons moet vra is, "wat gebeur wanneer dit vol is?".

Volgens Dan. 8:23 is dit ook wanneer "die goddelose die maat volgemaak het", wat 'n koning sal optree, hard van aangesig en wat listige streke verstaan... En ons weet dat in die dae van hierdie koning die einde van die wereld naby is. Ook in Dan. 9:24 word hiervan melding gemaak: - "Sewentig sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoogheilig is, te salf". Dit wil voorkom asof God altyd wag "tot die sonde vol" is voor Hy 'n plek vernietig  - kyk  bv. na "Sodom en Gemorra" en die "sondvloed"...  Op dieselfde wyse wat die sonde vol geword het voor Sodom en Gemorra vernietig is, en die sonde vol geword het voor die sondvloed, sal dit wees in die laaste dae: 
(Luk 17:26)  En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens:
(Luk 17:27)  hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het.
(Luk 17:28)  Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot: hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou.
(Luk 17:29)  Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af gereën en almal vernietig.
(Luk 17:30)  Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word.

Net soos in die dae van Noag, en in die dae van Lot, so sal dit wees in die laaste dae. Die maat van sonde (en ongeregtigheid) sal vol word!  Ons kan dit moontlik ook vgl. met 2 Thess. 2:3 waarin verklaar word dat die AFVAL eers moet plaasvind, en die mens van sonde geopenbaar word, voor die wederkoms sal plaasvind - (alhoewel die afval waarna verwys word in 2 Thess. 2:3 nie noodwendig verwys na Christene wat afvallig word nie, maar ook kan verwys na nie-Christene, en kan ook verwys na "dit wat verlate gestel word" - soos die gruwel vd verwoesting). God se wraak op die mensdom en op die aarde, het te doen met die feit dat die "sonde vol" word (http://eindtydonderwerpe.blogspot.co.nz/2017/06/wanneer-is-die-einde-van-die-wereld-en.html).   Dit is die mens se sonde en ongeregtigheid wat die aarde ontheilig (Jes. 24:1-5), en wanneer Christus terugkom, sal Hy kom in vuur! (http://eindtydonderwerpe.blogspot.co.nz/2017/06/nuwe-hemele-en-nuwe-aarde-die-here-sal.html).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kom ons kyk hoe word die maat van die sondes volgemaak... 
Daar is heelwat skrifte wat vir ons 'n prentjie skets van hoe dit sal lyk IN DIE LAASTE DAE:

-  daar sal mense wees wat spot oor die wederkoms van die Here Jesus en moedswillig nie ag gee op die waarheid nie, maar stap volgens eie begeerlikhede (2 Pet. 3:3);
-  daar sal sedelose mense wees wat dwaalleringe verkondig (2 Pet. 2:7; 3:17);
-  daar sal valse christusse wees wat mense probeer verlei om agter 'n valse messias aan te gaan (Matt. 24:24; Mark. 13:22);
-  dit sal wees soos in die dae van Noag, en soos in die dae van Lot (sal meer besig wees met die lewe as met die Here)(Luk. 17:28; Matt. 24:37,38; Luk. 17:26);
- sommige sal Christene probeer mislei deur voor te gee asof die dag van Christus al daar is, maar die wederkoms sal nie plaasvind voor die afval en voor die seun van verderf openbaar word nie (2 Thess. 2:2);
-  in daardie tyd sal hulle sê "vrede en veiligheid" - mense sal hulle hoop plaas in wêreldse vrede en veiligheid (1 Thess. 5:3);
-  swaar tye:  -mense sal liefhebbers wees van hulleself, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, mense wat 'n gedaante het van godsaligheid maar die krag daarvan verloen het (2 Tim. 3:1);
-  mense sal deur allerhande begeerlikhede gedryf word - "die wat altyd leer en nooit tot kennis van die waarheid kom nie" - hulle sal die waarheid teestaan;  verdorwe in die verstand en onbetroubaar ten opsigte van die geloof (2 Tim. 3:1-7);
- goddelose mense en bedrieers - hulle sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word (2 Tim. 3:13);
-  sal weet om goed te doen, maar dit nie doen nie! (Rom. 1:32);
-  sal skatte vergader;  rykdom en besittings sal belangrik wees (Jak. 5:3);
-  sal weelderig en losbandig lewe (2 Pet. 2:13; Jak. 5:5; Openb. 18:7,9);
-  valse profete en valse leraars wat verderflike ketterye invoer en die Here verloen (2 Pet. 2:1);
- baie mense sal die valse profete en valse leraars se verderflikhede navolg en a.g.daarvan sal die weg van die waarheid gelaster word (2 Pet. 2:2);
-  uit hebsug sal die valse profete en valse leraars baie voordeel uit gelowiges trek met gebruik van verdigte woorde (2 Pet. 2:3). 
.........ens.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Woensdag 05 Julie 2017

Hierdie eeu / Volgende eeu

Jesus het op verskillende geleenthede verwys na "HIERDIE eeu", of die VOLGENDE of TOEKOMENDE "eeu", maar wat het Hy presies met hierdie woorde bedoel?
(Mat 12:32 - "En elkeen wat ‘n woord spreek teen die Seun van die mens, dit sal hom vergewe word; maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu ( "an age")(periode, wereld) nie en ook in die toekomende nie").

Die woord "eeu" in bg. skrif, is die Griekse woord ""ahee-ohn", en word in die Afrikaanse Bybel in baie gevalle vertaal as "eeu" en in ander skrifte as "wêreld". In die engels word ook die woord "world" gebruik, maar ons moet verstaan dat daar verskillende Griekse woorde vir die woord "wêreld" is. Waar die woord "wêreld" gebruik word, kan dit ook verwys na "land" of "aarde"  (in ander skrifte), maar in hierdie pos wil ons spesifiek kyk na daardie verse waar die woord "wêreld" verwys na PERIODE, of soos vertaal in sekere skrifte, "eeu" (alhoewel die woord "eeu" hier nie verwys na 100 jaar nie, maar eerder verwys na 'n tydperk). 
=======================================================================
Sommige geleerdes verdeel die hele Bybel in verskillende "bedelings" en tydperke, en alhoewel daar tog duidelik onderskeid is tussen verskillende tydperke vanaf die Skepping van die aarde tot op Christus se koms, moet ons verstaan dat waar die Griekse woord "ahee-ohn" ("hierdie eeu/wereld") gebruik word, dit altyd verwysend is na die tydperk vanaf die Skepping tot op die wederkoms (nie slegs na 'n sekere tydperk soos bv. net die Nuwe Testament, nie) (Ef. 1:21; 3:9 ens.)(rol af vir skrifte).

-  Die woorde "HIERDIE EEU" verwys na die tydperk vanaf die Skepping tot op die Wederkoms.  "Hierdie eeu" gaan eindig met die 7 seels wat vir ons beskryf word in die boek van Openbaring, en op die Wederkoms (met die gebeure daar rondom wat plaasvind onder die laaste, die 7de seel).   DIE EINDE VAN "HIERDIE EEU" WORD ook in sekere skrifte na verwys as "DIE VOLEINDING VAN DIE WERELD" (http://eindtydonderwerpe.blogspot.co.nz/2017/06/wanneer-is-die-einde-van-die-wereld-en.html). Sy wederkoms en die opstanding is die begin van die volgende/toekomende eeu (Luk. 20:34,35). Die einde van "hierdie eeu" word genoem "die voleinding van die wêreld" (maar is ook die begin van die toekomende eeu), en gaan gepaard met heelwat dinge wat dan met die aarde gaan gebeur (http://eindtydonderwerpe.blogspot.co.nz/2017/06/nuwe-hemele-en-nuwe-aarde-die-here-sal.html) en met Christus Jesus se oordeel wat sal plaasvind met Sy wederkoms (vgl. dit met die tema van die verskillende "oeste" en "vrug wat geoes word").

-  die woorde "TOEKOMENDE EEU" verwys na die Here Jesus Christus se 1000 jaar Ryk.  Die toekomende eeu lyk of dit eindig met die gebeure wat in Openbaring 20 - 22 beskryf word, maar die koninkryk self is ook 'n koninkryk tot in ewigheid... In Openb. 20 tot 22 word o.a. die volgende gebeure beskryf: die NUWE HEMEL EN AARDE, die Wit troon oordeel, die nuwe stad Jerusalem wat neerdaal op die aarde en die Here se diensknegte wat Hom vir ewig dien, die wie se name opgeskryf is in die boek van die lewe van die Lam... 
=======================================================================

Kom ons kyk waar die woord "ahee-ohn" vertaal is as "eeu":
(Mar 10:29)  En Jesus antwoord en sê: Voorwaar Ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van My en van die evangelie verlaat het nie,
(Mar 10:30)  of hy ontvang nou in hierdie tyd honderd maal soveel: huise en broers en susters en moeders en kinders en grond, saam met vervolginge, en in die eeu wat kom, die ewige lewe.
(Mar 10:31)  Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en die wat laaste is, eerste.

(Luk 18:29)  En Hy sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat het ter wille van die koninkryk van God,
(Luk 18:30)  wat nie baiemaal soveel in hierdie tyd sal ontvang nie en die ewige lewe in die eeu wat kom.

(Luk 20:34)  Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: Die kinders van hierdie eeu trou en word in die huwelik uitgegee;
(Luk 20:35)  maar die wat waardig geag word om daardie eeu en die opstanding uit die dode te verkry, trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kom ons kyk waar die woord "ahee-ohn" vertaal is as "wêreld" in ander skrifte:
(Mat 13:22)  En by wie in die dorings gesaai is—dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld (dieselfde Griekse woord "ahee-ohn" as bo vir eeu) en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar.

(Mar 4:19)  en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord, en dit word onvrugbaar.

(Luk 16:8)  En die heer het die onregverdige bestuurder geprys, omdat hy verstandig gehandel het; want die kinders van hierdie wêreld is verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van die lig.
(Luk 16:9)  En Ek sê vir julle: Maak vir julle vriende deur die onregverdige Mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle jul in die ewige tente kan ontvang.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VGL. OOK DIE VOLGENDE VERSE (waar die woord "ahee-ohn" vertaal is as wêreld) MET DIE TEMA VAN "Wanneer is die Einde?":

(Matt. 13:39)  en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld, en die maaiers is die engele.
(Matt. 13:40)  Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld:

(Matt. 13:49)  So sal dit wees in die voleinding van die wêreld: die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei

(Matt. 24:3)  En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?

(Matt. 28:20)  En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

DIE EINDE VAN "HIERDIE EEU" WORD GENOEM "DIE VOLEINDING VAN DIE WERELD".  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alhoewel daar tog duidelik onderskeid is tussen "verskillende tydperke" vanaf die Skepping van die aarde tot op Christus se koms (bv. tydperk voor Noag se ark of tydperk van wet van Moses ens.), moet ons verstaan dat waar die Griekse woord "ahee-ohn" (hierdie "eeu" of "wêreld") gebruik word, dit altyd verwysend is na die tydperk vanaf die Skepping tot op die wederkoms (nie slegs na die tydperk van die Nuwe Testament nie):

(Hand. 15:18)  Aan God is al sy werke van ewigheid ("from the beginning of the world") af bekend.

(2Kor. 4:4)  naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.

(Gal 1:4)  wat Homself gegee het vir ons sondes, sodat Hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van onse God en Vader,

(Ef. 1:21)  bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige.

(Ef. 3:9)  en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af ("from the beginning of the world") verborge was in God wat alles geskape het deur Jesus Christus,

(Ef. 6:12)  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

(2Tim. 4:10)  Want Demas het my verlaat, omdat hy die teenwoordige wêreld liefgekry het, en het na Thessaloníka vertrek, Crescens na Galásië, Titus na Dalmásië.

(Tit 2:12)  en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe,

(Heb 6:4)  Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het,
(Heb 6:5)  en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld,
(Heb 6:6)  en afvallig geword het—om dié weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak.

(1Kor. 1:20)  Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie?

(Ef. 6:12)  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Jer 7:7 - "dan sal Ek julle laat woon in hierdie plek, in die land wat Ek aan julle vaders gegee het, van eeu tot eeu")(Jer. 25:5).  

Donderdag 08 Junie 2017

Wanneer is die einde van die wêreld? En wat sal dan met die aarde gebeur?

"DIE EINDE" (Mark. 13:7)(Matt. 24:14) word ook na in die Skrif 
verwys as 
- "die einde van dae" (2 Pet. 3:3); of 
- "einde van dinge" (1 Pet. 4:7).  

Andersins word van die dag van die wederkoms ook gepraat as die "voleinding van die wêreld" (Matt. 24:3); of "die einde" (Matt. 24:6,14). En nog 'n ander begrip wat gebruik word, is "tot die einde toe" (1 Kor. 1:8).  
_________________________________________________________________
(Mat 24:36)  Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.  Niemand van ons kan presies weet die dag en uur wanneer "die einde" is nie, alhoewel dit duidelik is dat dit verwys na die tyd van, en laaste dae voor, Christus se WEDERKOMS.

Die woorde"EINDE VAN DIE WêRELD" verwys meer spesifiek na: 
-  die einde van die HUIDIGE EEU.  M.a.w., aan die einde van hierdie eeu, en 
-  die begin van die VOLGENDE EEU - dan sal Christus Jesus Sy koninkryk verwek hier op aarde (wanneer Hy terugkom) - 'n ewige koninkryk wat begin met die 1000 jaar Ryk (bekend as "die VOLGENDE of TOEKOMENDE EEU")(http://warechristene.blogspot.co.nz/2015/07/hierdie-eeu-volgende-eeu.html).    (http://warechristene.blogspot.co.nz/2015/07/jerusalem.html).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alhoewel daar baie dinge met die wêreld gaan gebeur voor die einde kom (soos die toename in aardbewings en afsterf van diere, ens.-Matt. 24:7, Hos. 4:3...), is dit alles net tekens dat die einde om die draai is (want die sonde word vol... rol ondertoe om dit beter te verstaan). Die toestand van die wêreld en dit wat huidiglik met die aarde gebeur, het meer te doen met die probleem van "sonde" en is ook in hierdie toestand AS GEVOLG VAN SONDE ! (Jes. 24:1-5).  Dit sal beslis net erger word, in ag geneem hoeveel bloedskuld daar in die wêreld is wat o.a. veroorsaak word deur sondes soos bloedvergieting (moordpleeg en aborsies), kinders wat hulle ouers vloek (ongehoorsaam aan ouers -1Tim. 3:2), homoseksualisme (mans wat bymekaar lê, en vrouens wat bymekaar lê -Rom.1), hoerery (vleeslike gemeenskap buite die huwelik), oproep van geeste, waarsêery (raadpleeg die bose), afgodediens (geestelike hoerery) (afgodspraktyke)... ens. (Num. 35:33,34; 2 Kon. 21:16;24:4; Jer. 26:15;)(vir 'n lys van sondes wat bloedskuld veroorsaak, gaan na:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/01/bloedskuld-1.html). Reeds in Genesis het ons gesien watter effek SONDE op die aarde het:  -dit ontheilig die aarde. (Gen. 3).  Jes. 24:5 - "Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners; want hulle het die wette oortree, die insetting geskend, die ewige verbond verbreek". Die woord "ontheilig" verwys deels na hoe dit wat afgesonder is "gewond" word - en kan ook verwys na wanneer dit wat heilig (afgesonder) is, besoedel word (Hebr. 13:4; Gen. 35:22...). Die aarde is geheilig (AFGESONDER), maar as die mens dit ontheilig, dan is hy besig om dit wat afgesonder is, te "wond"! (en te besoedel) - http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/09/verontreinig-ontheilig.html. Min mense het vandag respek vir dit WAT HEILIG is. As iemand regtig respek het vir die aarde (as "geheilig"), dan sal hy ook respek he vir die eerste 2 gebooie. Om vir die aarde om te gee (en dit te hanteer as heilig en afgesonder), beteken baie meer as net "groen" gaan! Bv., die een wat sy broeder 'n dwaas noem, besef nie watter invloed dit het op die grond waarop hy lewe nie...  Die wat geen vrees het vir sy Skepper nie en Hom bv. loop en laster, weet nie watter invloed dit het op die aarde nie!  Dit is die breek van hierdie eerste 2 gebooie wat veroorsaak dat die land "breek". 

As iets besoedel (of besmet) word, dan is dit "nie skoon nie" en het dit tot gevolg dat dit ontheilig word.  Die huwelik is bv. heilig (man en vrou afgesonder vir mekaar) en skoon, maar wanneer een van hulle egbreuk pleeg, dan word die afsondering gewond (ontheilig) en dan is daardie bed besmet.  Maar wat ons moet verstaan is dat BESOEDELING of BESMETTING 'n gevolg het! - net soos die sondeval 'n gevolg gehad het - maar die effek was nie net op die mens nie, maar ook op die aarde! Christene is bv. SKOONGEWAS en AFGESONDER vir die Here, maar as hulle hulself verontreinig en nie bekeer daarvan nie, dan kan dit tot gevolg hê dat hulle ONTHEILIG word (want "besmetting" het altyd 'n gevolg, tensy dit rein gemaak en rein verklaar word).  DIE VOELS VAN DIE HEMEL, VISSE VAN DIE SEE, EN DIERE VAN DIE VELD IS BESIG OM WEG TE KWYN (Hos. 4:3) a.g.v. die mens se sonde (http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/03/want-die-aarde-is-ontheilig-onder-sy.html). As ons regtig omgee vir die diere en alles wat op hierdie aarde geskep is, dan moet ons begin ag gee op die Here se gebod. Hoe meer goddeloses, hoe meer word die sonde vol, en hoe meer word die aarde daardeur "gebreek"... Daar is 'n rede waarom Sodom en Gemorra bv. vernietig is, want die grond onder hulle het uitgeroep na die Here!, en hulle sondes het vol geword...  Hierdie sondes wat o.a. bloedskuld veroorsaak, het 'n invloed op die land omdat hulle die land ontheilig. Is ons besig om terug te beweeg na dae wat beskryf kan word as "soos in die dae van Noag"? - toe alles op die aarde vernietig is deur die sondvloed behalwe die wat deur die Here gered is? Inderdaad is dit presies wat gaan gebeur, en dit is slegs die wat hoop en glo in Christus Jesus, wat gered sal word.  Dit behoort nie vir ons snaaks te wees dat die aarde omgekeer gaan word voor en wanneer Christus terugkom nie!, want daar sal soveel goddeloosheid wees op die aarde (2Pe 3:12 - julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. (2Pe 3:13)  Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon"). Christus se wederkoms sal gepaardgaan met OORDEEL en daardie "oes" behels o.a. die slag van Armageddon en die val van Babilon (Openb. 18:24), want ons moet onthou dat die gevolg van sonde nie net die mens beinvloed nie (die dood), maar ook die aarde beinvloed (Gen. 3:17-19)!  En om die aarde weer skoon te maak, moet die bloedskuld uit die land verwyder word (Deut. 32:43).  Die gevolge van die sonde sal wel gesien word op die aarde (net soos in die dae van Noag), en baie dinge sal met die aarde gebeur, maar die Here kom om wraak te neem (op die wat die aarde besoedel) - Hy sal kom en Sy land genees en Sy dorsvloer deur en deur skoonmaak (Matt. 3:12,17): -(Mat 24:37)  "En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. (Mat 24:38)  Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, (Mat 24:39) en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees").  Wie is dit wat aangeneem gaan word?, en wie is dit wat verlaat sal word? (2Th 1:7)  en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele (2Th 1:8)  in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie).  Wanneer Hy terugkom, sal Hy die skape van die bokke skei... En Hy sal Sy kinders oordeel, en skeiding maak tussen koring (Christene wat vrug dra) en kaf (Christene wat nie vrug dra nie).  Die engele sal ook uitgestuur word om skeiding te maak tussen die koring (ware christene) en die onkruid (die voorgee-Christene).  Die finale "skoonmaak" sal plaasvind aan die einde vd 1000 jaar Ryk.... -Openb. 21,22: (weer) nuwe hemele en nuwe aarde; en die stad, die nuwe Jerusalem, sal dan uit die hemel (3de hemel) op die aarde neerdaal - (Openb. 21:27 - "En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam").
_________________________________________________________________________________


Hoe meer sonde, hoe meer gaan die wereld agteruit - en 

so word die sonde vol... 
(Die Skrif leer vir ons dat daar 'n vreeslike "afval" sal wees in die laaste dae - http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/03/eers-moet-die-afval-kom.html).  
Die gevolg?  
- Die diere en voels en visse sal wegkwyn (soos ons huidiglik sien en dit word al erger)(Hos. 4:3).  
- Hongersnode, pessiektes, aardbewings, verskriklike dinge, groot tekens van die hemel.... (Matt. 24:7; Luk. 21:11...).  
- Verder sien ons onder die 6 de seel vreeslike dinge wat met die aarde sal gebeur, o.a. hoe die kragte van die hemele geskud sal word, die hemel wegwyk soos 'n boek wat toerol, berge en eilande wat uit hulle plekke versit, see en branders wat dreun, sterre wat val op die aarde soos 'n vyeboom wat geskud word ens. - en l.w., dan het "die wraak van God" nog nie gekom nie! - wat eers sal plaasvind onder die 7de seel. 

In die O.T. was daar 'n manier waarop die met bloedskuld vir die bloedskuld kon betaal, sodat die land weer genees word, en dit was wanneer die skuldige met sy eie bloed daarvoor betaal het (onthou dat sonde nie net die mens beinvloed nie, maar ook die aarde! - hierdie "betaling" gaan dus ook oor "om die invloed wat daardie sonde het op die aarde, skoon te maak"); of somtyds was dit betaal deur iemand anders se bloed, in dieselfde bloedlyn maar iemand uit daardie nageslag wat ook skuldig was aan bloedskuld (Luk. 11:51)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/01/bloedskuld-1.html). Dit beteken egter nie dat bloedskuld oorgedra word van een persoon na 'n ander asof almal in dieselfde bloedlyn nou 'n vervloekte is nie!, maar wat dit beteken is dat iemand in daardie bloedlyn vir daardie bloed gaan betaal, en dat dit sal gebeur deur iemand in dieselfde bloedlyn wat self ook bloedskuld dra! (2 Kon. 14:6; 2 Sam. 21; Luk. 11:50; Eseg. 18...). Hoekom het sonde wat bloedskuld veroorsaak  nie net 'n effek op die mens nie, maar ook op die aarde? Die rede is "die eerste 2 gebooie!".  Bv., God gee soveel om vir elke mens, dat Hy elke mens se bloed sal eis. Waar iemand iemand anders te na kom, sal hy moet verantwoording doen daarvoor, want God gee om vir elkeen van Sy skepsels (Gen. 9:5,6). Wanneer iemand bv. egbreuk pleeg, dan is hy nie alleen self besig om net te sondig nie, maar hy kom ook iemand anders te na (terwyl hy sondig)(en die grond sal getuig hiervan!). 'n Goeie vb. van bloedskuld is die van Kain (wat vir Abel doodgemaak het).  (Gen 4:10 - "En Hy sê: Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na My van die aarde af") - amper asof die GROND hom aankla by die Here! En dit sal nie ophou om hom aan te kla tot daar vir die bloedskuld betaal is nie... (en l.w. dat al die regverdige bloed wat in die O.T. vergiet is, maar nie voor betaal was nie - soos Abel - se bloed wel toe op die ou end betaal is! - Matt. 23:35).  

Die "met bloedskuld" in die O.T., is genoem: die vervloektes - daar was geen offer wat vir hierdie skuld (wat die gevolg is van sekere sondes, en veroorsaak dat die aarde breek) kon betaal nie (behalwe natuurlik die bloed van die een met bloedskuld), want die grond sal uitroep totdat die bloed uiteindelik gewreek is - dan is dit weer skoon van die besoedeling.  (Num 35:33 - "En julle mag die land nie ontheilig waar julle in is nie; want die bloed ontheilig die land, en vir die land word geen versoening gedoen vir die bloed wat daarin vergiet is nie, as net deur die bloed van hom wat dit vergiet het"). Bloeskuld is die gevolg van wanneer iemand nie barmhartig is nie en daarom sal Christus die skape van die bokke skei wanneer Hy terugkom (Matt. 25), want die lys van VERVLOEKTES het nie verander van O.T. na die N.T. toe nie - die wat nie barmhartig is nie, word gesien soos bokke en sal vervloek word! (Matt. 25:41). Dus, ook in die N.T. is dit steeds die wat afgodediens beoefen, leuenaars, hoereerders, homoseksualisme, moordenaars, onbarmhartiges, kwaarsprekers, geweldenaars, haters van God, ongehoorsame kinders, ......ens. wat gesien word as die vervloektes en die "wat die dood verdien" (Rom. 1; Openb. 21:8; 1 Kor. 6:9,10...).  Dieselfde dinge wat in die O.T. bloedskuld veroorsaak het, veroorsaak steeds bloedskuld in die N.T.; inteendeel in die N.T. het wette 'n sterker betekenis gekry! (http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/05/wie-is-nie-onder-die-wet-nie.html) - Christus het bv. vir ons geleer dat om egbreuk te pleeg dieselfde is as om in jou hart iemand op hierdie manier te begeer...! Baiemaal pleeg ons onwetend hierdie sondes of het dit nie so bedoel nie, wat natuurlik ook gebeur het onder die volk van God in die O.T.  M.a.w., as iemand perongeluk iemand doodgemaak het, kon hy na een van die vrystede vlug en die bloed sou betaal word wanneer die hoëpriester doodgaan (Num. 35:24-28) - dit beteken dus dat die hoëpriester die persoon wat perongeluk doodgeslaan is, se dood betaal het met sy bloed (en die persoon wat perongeluk hierdie sonde gepleeg het, was vry)......... Christus is vir ons daardie Hoëpriester wat met Sy bloed betaal het vir ons sonde, maar wat sal tog gebeur met die Christen wat opsetlik onbarmhartig is en hom nie daarvan bekeer nie? (m.a.w. die broeder wat 'n hoereerder is, of afgodedienaar, of kwaadspreker.....ens.)(want so iemand is besig met "sonde tot die dood"-http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/02/wat-is-die-sonde-tot-die-dood.html)(1 Kor. 6:9,10)(http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/12/wie-op-onwaardige-wyse-eet-of-drink-sal.html).  In die N.T. is daar in Christus vergifnis vir alle sondes (vir die wat hulle daarvan bekeer), behalwe een sonde, nl. "SONDE TEEN DIE HEILIGE GEES" (http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/05/wat-is-die-onvergeeflike-sonde.html). Sonde teen die Heilige Gees kan nie vergewe word nie - nie in hierdie eeu nie, en ook nie in die volgende eeu (1000 jr Ryk) nie.

As ons 'n NUWE HEMEL EN AARDE verwag, dan moet ons seker verstaan dat bloedskuld uit die land weggevee sal moet word, want die grond roep uit! Elke mens met bloedskuld verdien om met sy eie bloed te betaal vir die "besoedeling" wat hy op die aarde veroorsaak (l.w., nie hier bedoel "besoedeling v/d omgewing"! nie, maar besoedeling a.g.v. sonde wat bloedskuld veroorsaak...), en as hy nie met sy eie bloed daarvoor betaal nie, dan sal die Here dit van iemand anders (gewoonlik in dieselfde bloedlyn) eis wat ook bloedskuld dra. As ons dit verstaan, dan behoort die slag van Armageddon en die val van Babilon baie meer sin te maak, want die Here wil nie onskuldiges en regverdiges doodmaak nie, maar Hy kom om met die goddelose af te reken (Jud. 1:14,15). Hierdie besoedeling wat deur bloedskuld veroorsaak is op die aarde, sal moet verwyder word en ons moet verstaan waarom hierdie deel is van die rede waarom Christus se wederkoms gepaardgaan met OORDEEL. Verseker kan dit wat alles huidiglik met die aarde gebeur, gesien word soos die Here se oordele omdat die grond uitroep!, maar huidiglik het die mens nog kans om hom te bekeer! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die skrif verklaar dat voor die Here terugkom, die "afval" eerste moet kom en die Antichris geopenbaar word . Hierdie "afval" het ook verseker 'n invloed op die aarde. Om meer te verstaan oor wat met hierdie "afval" bedoel word, gaan na: http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/03/eers-moet-die-afval-kom.html.  Dus is hierdie dinge wat ons nou sien met die aarde gebeur, maar net die begin van die smarte en nog nie die einde nie, want hoe meer afvalligheid, hoe meer sal die aarde tot niet gaan (Matt. 24:8; Luk. 21:9; Mark. 13:8);  dit wil egter lyk of ons alreeds in die tyd van die afval is! Die tyd wat voorle, sal dus nie maklik wees nie, maar wat ons moet besef is dat dit die afvalligheid van die mensdom is wat veroorsaak dat die sonde vol word...  Nou moet Christene nie stilsit nie, maar des te meer BESIG wees,  en eerder besig wees OM DIE EVANGELIE TE VERKONDIG as om "dae en ure" te probeer raai oor wanneer "is die einde" - en minder behep wees met " 'n uitkoms", maar liewer BESIG  (SOOS DIENSKNEGTE) wat UITGAAN om ander "uit te nooi na die bruilofsmaal" (http://eindtydonderwerpe.blogspot.co.nz/2017/05/wie-is-die-bruid-van-christus.html).  Elkeen van ons moet leef ASOF die Here binnekort terugkom om Sy koninkryk te kom oprig (en seker maak dat ons GEREED is) - ......hierdie koninkryk wat vir die mens berei is reeds van die grondlegging van die wereld af ...(Matt. 25:34). Wanneer Jesus Christus terugkom, gaan Hy die ander koninkryke ("op die droombeeld wat Nebukadnesar gesien het") verbrysel en Sy ewige koninkryk oprig (Luk. 1:33) (dit sal begin met die 1000 jaar) - EN HY SAL DIE LAND GENEES!, maar dit sal natuurlik gepaardgaan met OORDEEL (want anders kan dit nie genees word nie!)(vgl. dit met die tema van "oes" aan die voleinding vd wereld). Die land sal SKOONGEMAAK word van die bloedskuld wat in die land is...(Psa 60:2)  (60:4) "U het die land laat bewe, dit gekloof; genees sy breuke, want dit wankel!")

---------------------------------------------------------------------------------  Die wat oorwin, sal saam met Jesus Christus regeer in die 1000 jaar (volgende eeu)(Openb. 20:4 - "En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank"). Hierdie is nie net vir die gehoorsames en gelowiges vd volk Israel belowe nie, maar enige gehoorsame, in enige nasie wat tot bekering gekom het en glo in Christus Jesus (Hand. 13:47), en deur die "water" deel word van die kinders van Abraham (en deur die Gees vrug dra tot ewige lewe)  http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/06/n-heilige-priesterdom-n-volk-as-eiendom.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Rom 12:18)  as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.
(Rom 12:19)  Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here.