Alhoewel meeste inligting op die EINDTYD ONDERWERPE duidelik is, gaan dit somtyds oor INTERPRETASIE.

Daarom word verskillende interpretasies met die tyd bygevoeg waar geleerdes daaroor verskil, of somtyds 'n verwysing na 'n ander interpretasie op 'n ander blog pos... en per geleentheid word 'n interpretasie verder bespreek.Klik hier om na die Ware Christene blog te gaan

Klik hier om na die Sondagskool blog te gaan

Saterdag 12 Augustus 2017

Die Groot Verdrukking

Die begrip "GROOT VERDRUKKING", verwys na 'n spesifieke gebeurtenis in die laaste dae - "'n verdrukking soos daar van die begin van die wêreld af nooit gewees het nie".  Om beter te verstaan wat met die woord "verdrukking" bedoel word, kan ons na verskeie skrifte of skrifgedeeltes gaan kyk in die skrif (wat ook in hierdie pos behandel word). 

Ons sal die volgende vrae probeer beantwoord rondom die gebeurtenis vd
"Groot Verdrukking": 
- Wanneer sal dit plaasvind ?  
- Hoe lank dit sal duur?  
- Wie sal deur die Groot Verdrukking gaan?

_________________________________________________________________________________
KORT OPSOMMING:
KENMERKEND VAN DIE GROOT VERDRUKKING:
-  dit sal 'n VERDRUKKING wees soos daar van die begin van die wêreld af nooit gewees het nie;
-  die dae sal VERKORT WORD (ter wille vd uitverkorenes);
-  dit sal 'n tyd wees van VALSE Christusse en VALSE profete;
-  dit sal in die tyd wees wanneer die gruwel van verwoesting staan waar dit nie behoort nie;
-  en sal daarom ook in die tyd wees wanneer die wat in Judea is, na die berge moet vlug.

WANEER sal die Groot Vedrukking plaasvind?  Volgens Openb. 6:9-11 en 7:13 en 14 wil dit lyk of dit sal plaasvind onder die 5de seël tydperk. Christus het beskryf dat die Groot Vedrukking begin wanneer die gruwel opgerig is... (Matt. 24:15-21; Mark. 13:14-19). Niemand weet presies HOE LANK die Groot Verdrukking sal duur nie; alhoewel dit wil voorkom of dit (deels) vgl. word met die tydperk "tyd, tye en 'n halwe tyd" (Openb. 12:14; Dan. 12:7-12; Matt. 24:15); tog kan dit nie presies dieselfde of lengte van "tyd, tye en halwe tyd" wees nie, omdat die Groot Verdrukking eindig op einde vd 5de seël, terwyl die tyd, tye en halwe tyd eindig onder die 7de seël (met die opstanding...Dan. 12; Joh. 6:39; 11:24; 1 Kor. 15:52).  WIE presies deur die Groot Verdrukking sal gaan, is natuurlik 'n redenasie onder geleerdes.  Die skrif maak veral bemoeienis met die wat in Judea is in daardie tyd (Matt. 24:16; Mark. 13:14), maar ander skrifte leer ook vir ons dat die wat uit die Groot Verdrukking kom, mense is uit alle nasies, stamme, volke, en tale (Openb. 7:9-14), en leer ook dat "die draak" (die duiwel) nie net vertoornd is op die Joodse volk nie, maar ook sal oorlog voer teen "haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar" en, LET WEL, "die getuienis van Jesus Christus hou" (m.a.w. "Christene")(Openb. 12:17). Ons moet egter nie die fout maak om te dink dat die "uur van beproewing" wat oor die wereld gaan kom,  net ander woorde is wat gebruik word vir "groot verdrukking" nie, want die uur van beproewing gaan oor "om getoets te word" (- 'n tyd waarin baie afvallig sal word vd geloof), terwyl verdrukking gaan oor "om vervolg te word"! (https://warechristene.blogspot.co.nz/2017/08/die-uur-van-beproewing-wat-oor-die-hele.html). In 'n opsomming hieronder kyk ons na wat presies die woord verdrukking beteken, en wat presies gesien word as verdrukking.  As ons dit verstaan, dan sal ons nie die fout maak om dit te verwar met die uur van beproewing of versoeking nie... (alhoewel dit nou nie beteken dat die 2 gebeurtenisse nie op min of meer dieselfde tyd kan plaasvind nie! - Matt. 24:23-26). Die doel van verdrukking is nie om mense te versoek of te beproef om te kyk of hulle afval nie;  inteendeel, die wat AFVAL, sal nie verdruk word nie! (want dit is die wat beproewing deurstaan, wat gewoonlik verdruk word).

Dit is wel so dat sommige gelowiges deur verdrukking gaan met die doel om hulle tot bekering te roep, maar alle kinders van die Here (geseendes) lei verdrukking of vervolging van een of ander aard ter wille van die woord.  Dus is die doel van verdrukking nie noodwendig om ongehoorsames terug te roep nie, maar ook iets wat die diensknegte van die Here ervaar OMDAT hulle gehoorsaam is en glo. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UITEENSETTING VAN BG. OPSOMMING:

In die laaste dae sal daar 'n GROOT VERDRUKKING wees soos daar van die begin van die wêreld af nooit gewees het nie (Matt. 24:21).  Wat Christus nog vir ons geleer het oor hierdie tydperk van die GROOT VERDRUKKING, is dat die DAE dan VERKORT sal word (ter wille vd uitverkorenes - m.a.w., die uitverkorenes sal dan nog op die aarde wees)(Mat 24:22).

Christus het ook hierdie tyd voorgestel as 'n tyd van VALSE CHRISTUSSE en VALSE PROFETE (Matt. 24:23-26). 

Volgens Matt. 24:29, en Openb. 6 en 7, wil dit voorkom of die GROOT VERDRUKKING in die tyd van die 5de seël val, en sien ons aan die einde vd gebeure onder die 6de seël en nadat die 144000 verseël is, 'n menigte voor die troon van die Lam (bekleed met wit klere)(uit alle nasies, stamme, volke, tale) - dit is hulle wat uit die GROOT VERDRUKKING kom...:- (Openb. 7:9)  Ná hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was ‘n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande;.......................................................(Openb. 7:14)  En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.  Volgens v. 14 is dit duidelik dat die "Groot Verdrukking" waardeur die wat daar genoem is gekom het, spesifiek was op die wat GLO IN DIE LAM! (m.a.w. "Christene" - die wat geloof in Christus bely). Volgens Mark. 13 is hierdie tyd van verdrukking ook dieselfde tyd wanneer die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sal staan (in die tempel-Dan. 12:11; 2 Tim. 2:4) waar dit nie behoort nie—dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug (Mark. 13:14) - daarom glo baie geleerdes dat die Groot Verdrukking tydperk slegs op die Joodse volk sal wees, ook omdat volgens Luk 21:20,21 dit dieselfde tyd is wanneer Jerusalem deur leërs omsingel sal word... En vgl. dit daarom ook met die tydperk van "tyd, tye en halwe tyd" wat in Dan. 12:7 en Openb. 12:14 beskryf word. Dit is wel so dat hierdie tydperk van "tyd, tye en halwe tyd" meer verwysend is na die Hebreeuse volk, maar ons moet ook kennis neem van v. 17 in Openb. 12: (Openb. 12:17 - "En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou). Dit spreek ook hier van hoe hy sal weggaan om oorlog te voer op "Christene".  En moet ons ook nie Openb. 7:9 en 14 vergeet wat duidelik verklaar dat die wat deur die GROOT VERDRUKKING kom, mense is wat kom "uit alle nasies, stamme, volke en tale" en hulle klere gewas het in die bloed vd LAM (m.a.w., weer-eens, Christene!). WAT ONS dus uit hierdie bg. skrifte leer, is dat DIE GROOT VERDRUKKING ook GEMIK IS OP CHRISTENE (nie net die Joodse volk nie - inteendeel, volgens Dan. 12:16 sal baie van die Joodse volk vlug na die woestyn en BEWAAR word, maar in bg. gevalle waar Christene genoem is, is dit duidelik dat hulle doodgemaak is! - Openb. 7:9-14). Christene sal moet bereid wees om hulle lewens op te gee tot getuienis vir Christus (Mark. 10:21-42).  Maar natuurlik moet ons verstaan wat met die woord "verdrukking" bedoel word, want die wat verdruk word word nie noodwendig doodgemaak nie. "Verdrukking" verwys ook na die wat verjaag word, hulle besittings verloor, die wat honger het en sleg behandel word, die wat versprei word na ander dele op die aarde, ens. (rol af vir 'n opsomming hieroor).

Hoe lank sal die groot verdrukking duur?
Oor "hoe lank" die Groot Verdrukking sal duur, is nie 'n antwoord wat definitief gegee kan word nie.  Die Skrif verklaar nêrens presies hoe lank die groot verdrukking sal wees nie, maar ons weet dat dit veral in die 5de seel tydperk plaasvind, en neem kennis dat die tempel dan alreeds opgerig moet wees (in Jerusalem)...  Soos bo gesien, begin die tydperk van "tyd, tye en halwe tyd" ook alreeds onder die tydperk vd Groot Verdrukking (altans, dit wil lyk of dit begin aan die begin van die Groot verdrukking wanneer die gruwel opgerig is, en daar sal alreeds verdrukking wees nog voor die Groot Verdrukking begin - kyk "4de seel" tydperk), en eindig natuurlik wanneer Christus terugkom en die heiligdom in sy regte staat herstel word (Dan. 8:14). Dit wil beslis lyk of daar 'n vergelyking is tussen die tydperk vd groot verdrukking en die tydperk van "tyd, tye en halwe tyd" (Matt. 24; Mark. 13; Luk. 21; Openb. 12:14; Dan. 12:7-12) en daarom glo baie dat dit min of meer drie en half jaar sal wees, maar dit wil eerder lyk of die groot verdrukking "DEEL IS VAN hierdie tydperk van "tyd, tye en halwe tyd". Sommige is van mening dat die groot verdrukking presies dieselfde tydperk beskryf;  tog, die tydperk van "tyd, tye en halwe tyd" (plus nog dae) eindig eers onder die 7de seel! (met die tyd van "die opstanding" - met die laaste basuin onder 7 de seel)(Dan. 12; Joh. 6:39; 11:24; 1 Kor. 15:52)terwyl die tydperk vd groot verdrukking eindig aan die einde vd 5 de seel (...en daarna die 6de seel, en dan die verseeling vd 144000, en dan die 7de seel...)(Openb. 6,7; 7:14; Matt. 24:29; Mark. 13:24,25). En alhoewel die tydperk van "tyd, tye en halwe tyd" ook verwys na 3 en half jaar, verklaar Dan. 12:11 tog dat na die gruwel van verwoesting opgerig is daar 1290 dae sal verloop (nie 1260 dae nie) - en (v.12) welgeluksalig die wat bly verwag 1335 dae! (dus verskil van 75 dae).

Dus wil dit voorkom of  "tyd, tye en halwe tyd" nie PRESIES dieselfde tyd as die groot verdrukking beskryf nie, MAAR of die tydperke mekaar OORVLEUEL. So, soos ons kan sien, is dit basies onmoontlik om presies te weet hoe lank die Groot Verdrukking regtig gaan duur, en gesien dat die groot verdrukking tydperk eindig aan die einde vd 5 de seel (nie aan die einde vd 7 de seel nie). Ons is ook nie presies seker wanneer die "groot verdrukking" begin nie, maar weet dat dit die 4de seel opvolg, en ook dieselfde tyd is wanneer die gruwel opgerig is...

Alhoewel meeste geleerdes van mening is dat die 2 getuies ook in die tyd vd Groot Verdrukking gaan optree, moet ons verstaan dat hulle getuienis eers tot 'n einde kom onder die 2de wee aan die einde vd 6de basuin onder die 7de seel, terwyl die Groot Verdrukking tydperk eindig aan die einde van die 5de seel.  Dit beteken natuurlik dat hulle getuienis alreeds kon begin onder die Groot Verdrukking tydperk siende dit 1260 sal duur...(Openb. 11:2,3), en ons weet, sal ook begin iewers NADAT die tempel opgerig is (Openb. 11:1-3)....  As die 2 getuies optree in presies dieselfde tyd as die  Groot Verdrukking, dan moet die groot verdrukking ook wees iets soos 1260 dae, maar soos bo beskryf, eindig die groot verdrukking aan die einde vd 5de seel (met begin van 6de seel) - dus wil dit ook nie lyk of hierdie afleiding gebruik kan word om presies te bepaal hoe lank die groot verdrukking sal wees nie. Dit is wel so dat die groot verdrukking 'n tyd sal wees waarin die evangelie (vd koninkryk) grootliks verkondig word en mens wil graag dus die 2 getuies in die tydperk vd groot verdrukking plaas, maar alhoewel die gebeurtenisse mekaar gedeeltelik kan oorvleuel, is dit duidelik dat dit nie in presies dieselfde tydperk val nie.  Die getuies kan moontlik begin met hulle getuienis iewers tydens die groot verdrukking tydperk, maar as dit die geval is, sal hulle ten minste vir nog 'n paar maande of meer aangaan nadat die groot verdrukking verby is, in ag geneem dat hulle steeds sal getuig gedurende die eerste en tweede wee (Openb. 11:1-14)(en in ag geneem dat die 5de basuin onder die 7de seel en 1ste wee, iets soos 5 maande lank gaan duur!). Ook moet ons in ag neem dat die getuies nie net sal getuig en profeteer nie, maar ook "oordele" sal uitoefen. En ons weet dat, anders as die vorige seels, die 7de seel 'n tydperk is van WRAAK en OORDEEL. Alhoewel die twee getuies PROFETE is en GETUIG (Openb. 11:3), kry hulle ook mag om die wat hulle probeer beskadig, te OORDEEL (Openb. 11:5,6), en daar sal vuur uit hulle monde gaan om hulle vyande te verslind.  Hulle sal ook mag he om die hemel te sluit sodat in die dae van hulle profesie daar geen reen val nie.  Andersins sal hulle mag he oor die waters, om dit in bloed te verander, en om die aarde te tref met allerhande plae...  Dit wil voorkom of hierdie twee getuies gestuur word om die mensdom te waarsku teen die oordeel wat aan die kom is wanneer Christus Jesus terugkom (want wanneer Hy terugkom, sal dit anders wees as toe Hy die eerste keer gekom het -  want nou gaan Hy o.a. kom "om te oordeel"!). Die "groot verdrukking" is egter nie die tyd van God se wraak nie, maar dit is so dat die 2 getuies se getuienis alreeds kan begin onder die groot verdrukking.
_________________________________________________________________________________

Waarom praat sommige geleerdes van 'n 7 jaar verdrukking?

SOMTYDS WORD VERSKILLENDE soortgelyke BEGRIPPE AGTER MEKAAR GEBRUIK IN DIE SKRIF WAT LYK OF DIT VERSKILLENDE TYDPERKE IDENTIFISEER, bv. in Openb. 11:2 en 3  - daar sien ons 42 maande in v. 2 en dan 1260 dae in v. 3.  In Dan. 12 word ook 2 begrippe gebruik, nl. "tyd, tye en halwe tyd" in v. 7, en 1290 dae in v.11, maar ons moet kennis neem dat Dan. 12 (b) 'n verduideliking is van Dan. 12 (a) en dus na dieselfde gebeutenis verwys, terwyl in die geval van Openb. 11 dit duidelik kan wys op gebeutenisse in verskillende tye soos in v.2 en 3, bv. na twee tydperke van 3 en 'n half jaar elk (alhoewel hulle kan oorvleuel). Geleerdes verskil egter oor hierdie interpretasies, maar meeste sien dit so dat daar 'n 7 jaar tydperk in die laaste dae sal wees wat opgedeel word in twee dele van 3 en 'n half jaar elk. Sommige gebruik die skrifgedeelte in Dan. 9, maar oor hierdie 70 "weke" is daar ook verskillende interpretasies (alhoewel "1 week" beslis verwys na 7 jaar) - volgens Dan. 9 sal die "vors" ("wat kom") vir "een week" (7 jaar, vgl. Gen. 29:27) lank 'n sterk verbond sluit, maar in die middel v/d week (m.a.w. na drie en 'n half jaar) spysoffer en dankoffer laat ophou...

Die rede waarom baie dus die tema van 7 jaar gebruik wanneer hulle oor die laaste dae praat, is omdat dit deels wil voorkom asof daar twee tydperke van 3 en 'n half jaar uitgelig word, en die ander rede is die afleiding dat die laaste "week" in Dan. 9:24-27 verwys na 'n 7 jaar tydperk in die laaste dae (meer bekend as Daniel se 70ste week). Dit kan bv. beteken dat die bou van die tempel aan die begin van hierdie 7 jaar is, en dat die "vors" die verbond sluit vir "een week" (7 jaar), wat verder gebreek word in die middel v/d week (m.a.w. na 3 en half jaar en moontlik hier die opgrigting vd gruwel, en dan begin die Groot Verdrukking...)(?).  Sommige geleerdes is egter van mening dat Dan. 9:27 slegs verwys na die tyd v/d verwoesting v/d tweede tempel en dat dit dus alreeds gebeur het en geensins verwys na die laaste dae nie...? - daar het wel iets soortgelyks afgespeel rondom 70 n.C., en ja,  Dan. 9:24-27 kan wel wiskundig uitgewerk word, maar dit beteken nie dat geskiedenis nie weer herhaal kan word nie.  Meeste geleerdes is dus van mening dat die groot verdrukking self min of meer 3 en half jaar is, maar omdat verdrukking alreeds begin onder die 4 de seel, en bg. in ag geneem, praat baie van 'n 7 jaar verdrukking. Ons moet tog ag neem dat hierdie alles op interpretasie gebou is, en dat daar selfs nog ander teoriee is hieroor wat nie eens hier bespreek is nie...

Sou ons 'n opsomming maak van hierdie en dit in aanmerking neem asof die 7 jaar begrip korrek is (alhoewel sekere feite op interpretasie gebou is), dan sou dit beteken dat daar 'n 7 jaar tydperk ("1 week") gaan wees in die laaste dae wat oor die volk van God bepaal is voordat hulle gered word en die opstanding plaasvind: 
Hierdie 7 jaar tydperk word dan in twee verdeel:   
- (1) die 42 maande tydperk of die EERSTE HELFTE V/D 7 JAAR (dan sal die "vors" 'n sterk verbond met baie sluit en dit gaan gepaard met die "dier" wat laster teen God - Openb. 13:6; 11:2)(dit is ook die tyd "waarin die heidene die heilige stad sal vertrap en die voorhof buitekant die tempel aan die heidene gegee word" - die tempel word m.a.w. hier aan die begin v/d 7 jaar gebou of is dan al klaar gebou).
- (2) dan, in die TWEEDE HELFTE V/D 7 JAAR, word 'n tyd, tye en 'n halwe tyd beskryf wat afgeskop word met die "gruwel van verwoesting";  dan sal die "dier" oorlog voer teen die heiliges en hulle oorwin - m.a.w. ons praat hier van die Groot Verdrukking ( Openb. 13:7). Ook in hierdie tyd sal die 2 getuies optree vir 1260 dae, maar volgens Dan. 12 sal dit 1290 dae neem voor die heilige volk geheel verstrooi is, en 1335 dae voor hulle gered word en die opstanding plaasvind.   

Geleerdes verskil ook oor waarna presies hierdie "gruwel van verwoesting" verwys, maar meeste is van mening dat dit verwys na "die beeld" wat vir die Antichris gemaak sal word op bevel van die Valse Profeet waardeur almal gedwing sal word om die beeld te aanbid. Daniel het ook geprofeteer van hierdie "gruwel van verwoesting" (Dan. 9:27), en Christus het daarna verwys in Matt. 24:15,16: "Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat hy
wat lees, oplet— dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OM BETER TE VERSTAAN WAT PRESIES MET DIE WOORD "VERDRUKKING" BEDOEL WORD of WIE DEUR VERDRUKKING GAAN, of  DEUR WIE VERDRUKKING KOM, KAN ONS NA 'N PAAR VB.E KYK IN DIE SKRIF.

OPSOMMING:
Wat word as "verdrukking" gesien? Om te verstaan waaroor verdrukking gaan, moet ons verstaan waarom verdrukking plaasvind, en dit het beslis te doen met verdrukking op geregtiges deur die wat die eerste 2 gebooie breek. Dit is bv. a.g.v. selfsug dat rykes armes verdruk.  Dit is a.g.v. ongehoorsaamheid aan die waarheid waarom valse broeders ware broeders verdruk.    

Deur wie kom verdrukking?
-  deur die wat ONbarmhartig is, of deur die ONgehoorsames!, bv. die haters, vyande, ongehoorsames.... Die een wat nie barmhartig is nie, kyk neer op die ander persoon - hy verafsku hom en kyk bv. neer op die waarheid wat hy verkondig, of kyk neer op sy nederige en arm toestand.  Bv., in plaas van om goed te doen en besittings en geld te deel met die wat nie het nie, probeer die ryke nog meer ryk word. Dit gaan baiemaal oor "mag", en bv. juis die rede waarom die Egiptenaars die volk verdruk het en onder dwangarbeid geplaas het (Eks. 1:7-12).  Die manier hoe hulle hul verdruk het, was deur hulle sleg te behandel en het hulle lewens verbitter deur swaar werk (en hulle soos slawe behandel).  Dit was oor die eeue ook baiemaal die rede waarom sekere nasies deur ander nasies verdruk is, en gaan oor "mag" en wie aan bewind wil wees, en gaan dus oor "EERSTE WEES" - hulle wil nie dien nie, maar wil gedien word. Waar mense belangriker wil wees as ander en meer wil he as ander, veroorsaak dit baiemaal dat hulle ander mense verdruk om daardie posisie te bereik. Verdrukking word natuurlik in hierdie opsig gesien as negatief omdat die persoon "wat die verdrukking toepas" onbarmharig is;  tog word die verdrukte gesien as geseënd! (http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/05/is-jy-n-geseende.html).  DIE PRENTJIE VAN "GESEENDE" IN DIE N.T., IS 'N PRENTJIE VAN "VERDRUKTES, HONGERES, GELOWIGES, GEHOORSAMES, ARMES, BELEDIGDES, SAGMOEDIGES, TREURIGES, GETOETSTES...  Tensy verdruk as gevolg van ongehoorsaamheid, behoort niemand skaam te wees vir vedrukking nie!  Deesdae sien baie Christene verdrukking as 'n skande! Hoekom?  Ja, dit is 'n skande as jy verdruk word omdat jy ongehoorsaam is (Openb. 2:2), maar andersins is jy beslis 'n geseende as jy verdruk word ter wille van die waarheid of jou geloof of gehoorsaamheid...  Onbarmhartiges het 'n ander beskrywing van wat GESEEND beteken, en hulle dink dit gaan oor geluk, rykdom, eer, status, besittings, genietinge, voorspoed in die wereld, geliefd, valse vrede, wereldse wysheid...ens., maar dit is juis die dinge wat veroorsaak waarom mense ander mense verdruk! A.g.v. wereldse wysheid oordeel mense verkeerd.  A.g.v. valse vrede word die wat die waarheid en die evangelie verkondig, onderdruk.  A.g.v. om geliefd te wees, word daar getrap op sekere mense om ander tevrede te stel. A.g.v. wereldse voorspoed, bv. om eerste of beste te wees, of meeste te he, word mense beroof, verkleineer, verarm, ingeloop, onregverdig behandel ens........(Luk 16:15 - "En Hy het vir hulle gesê: Dit is julle wat julself regverdig voor die mense, maar God ken julle harte; want wat by die mens hoog geag word, is ‘n gruwel voor God"). Interessant hoe die Groot Verdrukking sal begin wanneer die gruwel opgerig is... - op dieselfde wyse is dit die dinge wat by mense hoog geag word wat gewoonlik verdrukking veroorsaak!

Christene word eerder geroep om goeie vrug te dra; om liewer te dien as om gedien te word; om besittings en werke en krag en geld te deel en nie alles vir die self te hou nie; om hulle lewens te verloor in plaas van probeer wen; om liewer laaste te wees as eerste; om versigtig te wees vir die genietinge en rykdom waardeur vrug verstik kan word; ........, om vervolging en verdrukkinge te verdra! 
Hoe beskryf jy die woord "geseende"?  Is dit soos die onbarmhartiges?, of soos die barmhartges?  
Die Onbarmhartiges "verdruk", maar
die Barmhartiges verdra verdrukking.

Hoe kan "verdrukking" beskryf word?
-  om in gebrek te wees (2 Kor. 8:13; Jak. 1:27);
-  om bo jou kragte swaar te he (2 Kor. 1:8; Jak. 1:27);
-  om met die dood gedreig te word (2 Kor. 1:8,9)(wat baiemaal eindig in om doodgemaak te word);
-  om van jou besittings beroof te word, of waar jou goed verwoes word, en bedrog teen jou gepleeg word (Eseg. 22:12; 45:9; Hand. 11:19);
-  valse broeders wat teen ware broeders preek, en die waarheid wat deur die ware broeders verkondig word, verdraai (Fil. 1:16)(bv. in die geval van verdrukking ter wille van die waarheid - Matt. 13:21);
-  om opgesluit te word ter wille van die waarheid of evangelie, bv. Miga, Johannes die doper ens.(1 Kon. 22:27; 2 Kron. 18:26);
-  enige iemand wat "dien" ervaar 'n tipe van "verdrukking in die vlees", omdat jy soos 'n slaaf is vir die een vir wie jy dien, en dus besorg om daardie persoon te dien (1 Kor. 7:28). In dieselfde opsig verduur Christene verdrukking omdat hulle slawe is vir Christus, en Hom DIEN! (1 Kor. 7:20-23).  

In sommige gevalle is verdrukking egter iets wat die Here toelaat op iemand se pad met die doel om sy ore te open. Job het 'n interessante stelling gemaak waarin hy verklaar dat die Here tye van VERDRUKKING gebruik om mense se ore te open (Job 36:15).  Ons sien 'n vb. hiervan in 2 Kon. 13:4 hoe "verdrukking" Jóahas, ongehoorsame koning van Israel, beweeg het om die aangesig van die Here te soek. Openb. 2:22 is nog 'n vb. van hoe die Here ongehoorsame gelowiges onder verdrukking plaas met die doel om hulle tot bekering roep...(l.w., in hierdie geval, onder "groot verdrukking"), maar dit beteken nie dat die gehoorsames en gelowiges nooit deur verdrukking gaan nie, alhoewel hulle verdrukking is ter wille van die geloof en getuienis.  Alhoewel "verdrukking" somtyds as 'n metode van teregwysing gebruik word (en ons almal dit sekerlik verdien), moet elke Christen bereid wees om ter wille van die woord en getuienis verdruk te word (Matt. 13:21; 2 Tim. 2:9).  (Joh 16:33)  Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin. Inteendeel, die Christen moet roem in die verdrukking, want verdrukking werk lydsaamheid...! (Rom. 5:3)-(2Ti 2:3 - "Ly dan verdrukking soos ‘n goeie krygsman van Jesus Christus")(2 Tim. 4:5).  Die dissipels en die eerste Christene het self baie verdrukkinge gely (2 Kor. 4:7; 7:4; 8:2; Fil. 4:14; Kol. 1:24; 1 Thess. 1:6; Openb. 1:9; 2:9,10...), maar niks waardeur die opregte gelowige gaan kan hom skei van die liefde van Christus nie (Rom 8:35) - geen VERDRUKKING of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard nie...  (Rom 8:36 - "Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape"). Ons word beveel om GEDULDIG te wees in die verdrukking (Rom. 12:12), en om mekaar te troos tydens verdrukking (2 Kor. 1:4; 1 Thess. 3:7).  Oor en oor word dit in die skrif bevestig dat dit die behoeftiges en armes is vd volk oor wie die Here Hom ontferm (Ps. 72:13) - die behoeftiges wat roep om hulp en die ellendiges wat geen helper het nie... (v.12); dit is hulle wat verlos word van verdrukking en geweld (omdat hulle deur verdrukkinge gaan!)(v.14)(Ps. 107:41) - hetsy huidige of uiteindelike verlossing, want dieselfde soort benoudheid wat verdrukking teweeg bring (en gelowiges en gehoorsames nou moet verduur), sal die ongeregtiges en ongehoorsames eendag ervaar wanneer Christus terugkom (Rom. 2:5-9; 2 Thess. 1:6,7).

UITEENSETTING VAN SKRIFTE EN BETEKENIS:
(Die woord "verdrukking" is die Hebreeuse woord " lakh'-ats" ("distress: - affliction, oppression"-Eks. 3:9;Deut. 26:7;1 Kon. 22:27;2 Kron. 18:26;2 Kon. 13:4;Ps. 42:9);  en die Griekse woord "thlip'-sis"(afflicted, (-tion), anguish, burdened, persecution, tribulation, trouble-Matt. 13:21; 24:9,21,29; Joh. 16:33).

- Eks. 3:9, Deut. 26:7 (verdrukking vd volk deur die Egiptenaars) - volgens Eks. 1:12-14 het hulle die kinders van Israel met hardheid laat dien (hulle was "cruel", hulle sleg behandel (Num. 20:15), probeer verplig om hulle baba-seuns dood te maak (Eks. 1:15-17), en het hulle lewens verbitter deur swaar werk en hulle behandel soos slawe (Eks. 1:14; 2:23);
- 1 Kon. 22:27, 2 Kron. 18:26 (Miga verdruk in die gevangenis);
- 2 Kon. 13:4 (volk verdruk deur Hásael, die koning van Aram);
- Ps. 12:5; Ecc. 5:8 (verdrukking van die arme) - kyk ook die woord "o'-shek" wat gebruik word vir hoe die arme verdruk word deur bedrog ("fraud, unjust gain, extortion")(Jes. 30:12; 54:14; Jer. 6:6);
- Ps. 42:9; 43:2; 44:24 (verdrukking deur vyande);
Ons kan ook kyk na die woord, "toke"  "oppression" - ("deceit, fraud")(Ps. 55:11) - verdrukking deur haters.;  en die woord "shode"("desolation, destruction, oppression, robbery" etc. -Ps. 12:5) - hierdie is alles maniere van hoe mense VERDRUK word, m.a.w. bv. dat hulle beroof word, hulle goed verwoes word, daar bedrog teen hulle gepleeg word, bv. in die geval van onregverdige wins deur te veel geld te neem (Eseg. 22:12) of hulle uit hulle besittings te verdring (Eseg. 45:9)...  
- Matt. 13:21 (verdukking ter wille van die woord);
- Matt. 24:9,21,29 (verdrukking deur haters);
- Hand. 11:19 (deur verdrukking word mense verstrooi na ander dele van die aarde);
- 2 Kor. 1:8,9 (om bo jou kragte swaar te he en met die dood gedreig te word);
- 2 Kor. 8:13 (om in gebrek te wees);
- Fil. 1:16 (verdrukking deur valse broeders);
- Jak. 1:27 (verdrukking wat wese en weduwees ly);
-1 Kor. 7:28 (verdrukking van die vlees - in die sin van om besorg te wees oor mekaar - 1 Kor. 7:29-35).
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/die-wat-hulle-lewe-verloor-sal-dit-wen.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die verdrukking in die laaste dae (wat lyk of dit reeds begin onder die 4de seel) sal 'n tydperk wees waarin baie getuienis sal plaasvind:
(Mar 13:11)  En wanneer hulle jul weglei om julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie, en moenie daaroor dink nie; maar wat julle in dié uur gegee word, dit moet julle spreek; want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees. (Mar 13:12)  En die een broer sal die ander tot die dood oorlewer, en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. (Mar 13:13)  En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

En dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis...
(Luk 21:12) " Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle VERVOLG en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my Naam."
(Luk 21:13) " En dit sal vir julle uitloop op ‘n getuienis."


(Mat 24:9) " Dan sal hulle jul aan VERDRUKKING oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.
(Mat 24:10)  En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat.
(Mat 24:11)  En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.
(Mat 24:12)  En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel.
(Mat 24:13)  Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.
(Mat 24:14)  En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom."

(Mar 13:9)  "Maar wees julle vir julleself op die hoede, want hulle sal julle OORLEWER aan regbanke, en in sinagoges sal julle geslaan word en voor goewerneurs en konings gebring word om My ontwil, vir hulle tot ‘n getuienis.
(Mar 13:10)  En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word.
(Mar 13:11)  En wanneer hulle jul weglei om julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie, en moenie daaroor dink nie; maar wat julle in dié uur gegee word, dit moet julle spreek; want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees."

(Mat 10:21)  Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak.
(Mat 10:22)  En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.
(Mat 10:23)  En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe. Want voorwaar Ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry voordat die Seun van die mens kom nie.
(Mat 10:24)  ‘n Leerling is nie bo die meester nie en ‘n dienskneg ook nie bo sy heer nie.
(Mat 10:25)  Dit is vir die leerling genoeg dat hy soos sy meester word en die dienskneg soos sy heer. As hulle die heer van die huis Beëlsebul genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote!
(Mat 10:26)  Vrees hulle dan nie; want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie.
(Mat 10:27)  Wat Ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig; en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke.
(Mat 10:28)  En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.
(Mat 10:29)  Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie.
(Mat 10:30)  En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel.
(Mat 10:31)  Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies.
(Mat 10:32)  Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is.
(Mat 10:33)  Maar elkeen wat My verloën voor die mense, hom sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemele is.
(Mat 10:34)  Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard.
(Mat 10:35)  Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen ‘n man en sy vader, en tussen ‘n dogter en haar moeder, en ‘n skoondogter en haar skoonmoeder.
(Mat 10:36)  En ‘n mens se huisgenote sal sy vyande wees.
(Mat 10:37)  Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie.
(Mat 10:38)  En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.
(Mat 10:39)  Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.
(Mat 10:40)  Wie julle ontvang, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het.
(Mat 10:41)  Wie ‘n profeet ontvang omdat hy ‘n profeet is, sal die loon van ‘n profeet ontvang; en wie ‘n regverdige ontvang omdat hy ‘n regverdige is, sal die loon van ‘n regverdige ontvang.
(Mat 10:42)  En elkeen wat een van hierdie kleintjies net ‘n beker kou water laat drink, omdat hy ‘n dissipel is, voorwaar Ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie.
 _________________________________________________________________________________
Mat 16:24)  Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.
(Mat 16:25)  Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkings nie:

Plaas 'n opmerking